anh bai viet ve cong tac dan toc cua Vinh

Hệ thống kênh mương được đầu tư kiên cố hóa tạo thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn phát triển sản xuất

Cao Phong là huyện miền núi, dân số khoảng 4,3 vạn người, gồm nhiều dân tộc cư trú, sinh sống lâu đời, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 70% dân số của huyện, còn lại là dân tộc Kinh và dân tộc Dao. Xác định công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc là nội dung quan trọng, có ý nghĩa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

 

Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung có liên quan đến chính sách của người dân tộc được huyện triển khai sâu rộng đến với người dân thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Để công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc hiệu quả, huyện tập trung hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án đúng theo quy định của Nhà nước và có những đề xuất với các cấp, các ngành có liên quan để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế của từng vùng và nhu cầu của người dân, huyện xây dựng kế hoạch, phân bổ chi tiết vốn thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ. Quá trình tổ chức được thực hiện dân chủ, công khai. Những công việc người dân địa phương có thể đảm nhiệm được thì giao cho nhân dân tổ chức thực hiện để gắn quyền lợi và trách nhiệm với việc đầu tư và quản lý, khai thác; lựa chọn các đơn vị tư vấn có trình độ và trách nhiệm để đảm bảo sự chính xác từ khâu khảo sát đến thiết kế kỹ thuật và thẩm định dự án nhằm khắc phục sự chậm trễ trong thi công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công trình sau thi công. Huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chính sách đã ban hành, phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và xử lý nghiêm các tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, xóm đặc biệt khó khăn (chương trình 135) trên địa bàn đạt trên 40 tỷ đồng, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng 77 công trình gồm nhà lớp học, đường giao thông, đường điện, thuỷ lợi, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư... Điểm định canh định Bãi Nghia, xã Xuân Phong được Ban Dân tộc tỉnh đầu tư xây dựng đến nay đã có 35 hộ về định cư, ổn định cuộc sống. Thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, huyện đã xây dựng mới 5 công trình nước sinh hoạt tập trung với số vốn gần 5 tỷ đồng, giúp cho bà con dân tộc thiểu số được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh; hoạt động hỗ trợ sản xuất với hình thức chủ yếu là hỗ trợ người dân cây, con giống mới được thực hiện tốt, với tổng nguồn vốn trên trên 3 tỷ đồng cho khoảng 32.000 nhân khẩu được thụ hưởng; hỗ trợ trực tiếp cho con em thuộc thuộc hộ nghèo và thuộc vùng khó khăn đi học với số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc quan tâm, chăm sóc những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được huyện chú trọng, trong 5 năm huyện đã có trên 500 lượt người có uy tín được thực hiện đầy đủ chính sách với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Song song với thực hiện các nhiệm vụ trên, huyện quan tâm tới việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong 5 năm huyện đã cấp trên 120.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; cấp 1.860 tờ báo, tạp chí phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn làm thủ tục cho 170 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn để phát triển sản xuất… Qua đó, đã giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán sản xuất; giúp các hộ nghèo có điều kiện mua sắm vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông lâm sản... góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân.

Có thể nói, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc đã dần được nâng lên; diện mạo các xóm, làng trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng cao đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Bùi Vinh - Văn phòng HĐND&UBND huyện

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction