Việc đánh giá tiêu chí số 8 (tiêu chí về bưu điện) đạt chuẩn trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thiên nhiều về yếu tố kỹ thuật nên gây không ít khó khăn cho công tác tự đánh giá của các xã. Chính vì vậy, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 165/STTTT-VT hướng dẫn xác định, thẩm định công nhận xã hoàn thành tiêu chí 8.

 

Xã được công nhận đạt tiêu chí số 8 về bưu điện phải đạt chỉ tiêu về điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (Chỉ tiêu 8.1) và Chỉ tiêu về xã có Internet đến thôn (Chỉ tiêu 8.2).

Cụ thể, đối với Chỉ tiêu 8.1 xã được đánh giá là đạt cần đáp ứng nội dung sau

 Một là, xã phải có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Trong trường hợp xã chỉ có một điểm phục vụ bưu chính, viễn thông thì điểm phục vụ đó phải có khả năng đồng thời cung ứng dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông công cộng. Để xác định xã hoàn thành chỉ tiêu này cần đánh giá số lượng điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, thùng thư công cộng…):  Mỗi xã phải có ít nhất 01 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (cung cấp  đồng thời dịch vụ bưu chính và dịch vụ viễn thông) hoặc có từ 02 điểm (01 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính hoặc 01 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông) trở lên.

Hai là, trường hợp xã không có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, nếu ít nhất 30% số hộ gia đình trong xã có thuê bao riêng sử dụng dịch vụ viễn thông thì được coi là đạt tiêu chí về điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng. Nội dung này cần khảo sát số lượng hộ gia đình trong xã có thuê bao riêng sử dụng dịch vụ viễn thông (số hộ gia đình sử dụng thuê bao hoặc điện thoại, hoặc Internet, hoặc 3G…) nếu số hộ tại xã đạt trên 30% thì hoàn thành chỉ tiêu này.

Đối với Chỉ tiêu 8.2  xã được đánh giá là đạt khi có ít nhất 30% số thôn thuộc xã đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Một là, có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập Internet cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL, Mã QCVN 34:2014/BTTTT.  Để đánh giá được chỉ tiêunày cần xác định số lượng thôn có hạ tầng kỹ thuật viễn thông có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet. Sau đó tính % số lượng các thôn, nếu đạt  trên 30% số thôn có hạ tầng kỹ thuật viễn thông là đạt chỉ tiêu có Internet đến thôn.

Hai là, có các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng (dịch vụ truy nhập Internet) đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL, Mã  QCVN 34:2014/BTTTT. Đối với điều kiện này, cần xác định điểm truy nhập Internet tại thôn đó (tại thôn đó có ít nhất một điểm truy nhập Internet công cộng là: Đại lý Internet hoặc 01 điểm cung cấp dịch vụ Internet theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia) là đạt chỉ tiêu có Internet đến thôn.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá khảo sơ bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, cho đến thời điểm hiện nay, đã có 100% xã có Điểm Bưu điện văn hóa xã cung cấp đồng thời dịch vụ bưu chính, viễn thông, 98% xã có trạm thu phát sóng thông tin di động 3G cung cấp dịch vụ truy nhập băng thông rộng 3G, 170/191 xã có dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định. Tuy nhiên, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định, chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet 3G. do đó, việc xét công nhận xã đạt tiêu chí internet đến thôn mới chỉ xét cho dịch vụ truy nhập internet băng thông rộng cố định. Vì vậy, đối với Chỉ tiêu 8.2 trên địa bàn tỉnh có tất cả 94 xã đạt tiêu chí này, đồng nghĩa với việc 94 xã này về cơ bản được đánh giá đạt tiêu chí số 8 về bưu điện.

Có thể thấy rằng, để đạt được tiêu chí số 8 về bưu điện phụ thuộc nhiều đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp. Trong khi một số xã dân cư thưa thớt, địa hình phức tạp, nhu cầu sử dụng của người dân không nhiều thì hầu hết các doanh nghiệp viễn thông không “mặn mà” với việc đầu tư bởi nó không mang lại hiệu quả kinh doanh, thậm chí phải bù lỗ. Chính vì vậy, đối với các xã còn lại cần có sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là các chính sách từ Nhà nước như Chương trình Viễn thông công ích, ...để giúp các xã tiếp cận thông tin nhanh, nâng cao dân trí, phục vụ cuộc sống người dân cũng như phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo http://hoabinh.gov.vn/

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction