STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thực hiện

Mức độ

1

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Lĩnh vực quy hoạch XD

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực Tư pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

3

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực Tư pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

4

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Lĩnh vực Tư pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

5

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Lĩnh vực Tư pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

6

Ghi vào số hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Lĩnh vực Tư pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

7

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Lĩnh vực Tư pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

9

Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

10

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

11

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

15

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

16

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

17

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

18

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

19

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Lĩnh vực nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

20

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lĩnh vực công thương

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

21

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Lĩnh vực công thương

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

22

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Lĩnh vực công thương

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

23

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

24

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

25

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

26

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

27

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

28

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

29

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

30

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

31

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

32

Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Lĩnh vực Lao động - TBXH

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

33

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Lĩnh vực Thông tin – Truyền thông

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

34

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Lĩnh vực Thông tin – Truyền thông

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

35

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

36

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

37

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

38

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Lĩnh vực NNPT nông thôn

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

39

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Lĩnh vực NNPT nông thôn

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

40

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Lĩnh vực NNPT nông thôn

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

41

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Lĩnh vực NNPT nông thôn

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

42

Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực giao thông vận tải

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

43

Đề nghị gia hạn cấp phép khoan, đào lòng đường, hè phố để thi công công trình trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực giao thông vận tải

Mức độ 4

Nộp hồ sơ