I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn đạt trên 10%/năm, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng Du lịch - Dịch vụ và tỷ Công nghiệp TTCN - XD, giảm dần tỷ trọng Nông, lâm nghiệp thủy sản trong nên kinh tế của huyện, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao theo chuỗi giá trị gia tăng, gắn với phát triển nông thôn mới, làm tốt công tác quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển Du Lịch - Dịch vụ trên địa bàn và đầu tư vào một số lĩnh vực thuộc Công nghiệp TTCN như may Công nghiệp, lắp ráp các linh kiện điện tử và một số lĩnh vực Công nghiệp khác phù hợp với địa phương. Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển Du lịch - Dịch vụ, công nghiệp TTCN và các lĩnh vực Văn hóa xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện toàn diện, đảm bảo công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh và trật tự an toàn xã hội vững mạnh.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10%/năm. Trong đó Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 9%; Công nghiệpTTCN - Xây dựng tăng 8%; Du lịch - Dịch vụ tăng 13%

- Cơ cấu kinh tế: Nông, Lâm nghiệp, thủy sản 42%, Công nghiệp TTCN - xây dựng chiếm 30%, dịch vụ 28%,.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 67 triệu đồng.

- Dủy trì diện tích gieo trồng trên 7.500 ha.

- Tổng sản lượng cây lương thực có hạt ổn định 15.000 tấn

- Ổn định DT cây ăn quả có múi 2.900 ha, sản lượng 34.000 tấn.

- Thu ngân sách NN trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng 10% so với UBND tỉnh giao.

- Trồng mới rừng 150ha mỗi năm, độ che phủ rừng đạt 40,0%

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm 1,0%

- Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 26

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 7%.

- Có 8 bác sỹ/1 vạn dân; có 100% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia là 100%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%

- Tạo việc làm cho 1.300 lao động/năm

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 7 xã.

- Bình quân mỗi năm có 75% số hộ gia đình, 60% xóm bản, khu dân cư và 80% cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 17%.

- Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

            III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Khuyến khích sáng tạo và áp dụng các tiến bộ khoa học vào cuộc sống sản xuất và kinh doanh trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, khả năng chịu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, làm tốt công tác dự tính dự báo để bảo vệ cây trồng vật nuôi. Xây dựng trung tâm giống cây trồng để cung cấp các loại giống cây trồng cho huyện và địa phương lân cận.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, có hiệu quả kinh tế cao, nhất là trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, thủy sản và tiểu thủ công nghiệp. Từng bước ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong các khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến nông lâm sản và các ngành công nghiệp chế tác khác.

          2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng

Làm tốt công tác quản lý đầu tư XDCB từ các nguồn, nâng cao chất lượng thiết kế, thẩm định, đấu thầu, phê duyệt và quản lý cấp phát vốn, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư... Tăng cường vai trò của các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước về đầu tư, giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Tập trung phát triển các công trình trọng điểm để phát triển sản xuất như giao thông, phát triển hạ tầng du lịch, giáo dục, thủy lợi...

          Các Chương trình dự án dự kiến đầu tư mới giai đoạn 2021-2025 (sẽ bổ sung số liệu sau khi có thông tin KH đầu tư công giai đoạn 2021-2025)

3. Về nguồn vốn

Tăng cường các biện pháp thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu cho Ngân sách Nhà nước. Quản lý tốt các đơn vị và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các doanh nghiệp và cá nhân cố tình dây dưa, nợ đọng hoặc chiếm dụng tiền thuế. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng.

          Tiếp tục thực hiện tốt việt cải cách tài chính công. Tổ chức phân bổ và điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chi ngân sách địa phương phải đảm bảo tiết kiệm, đúng chế độ chính sách; bố trí tăng nguồn chi đầu tư phát triển để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội.

Chú trọng công tác huy động vốn đầu tư trong dân cư, cải tiến công tác cho vay tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhân dân được vay vốn sản xuất, giải quyết tốt việc thu hồi vốn, nợ đọng vốn, phát huy tốt vai trò của các Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trong việc huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân và các thành phần kinh tế. Tạo vốn đầu tư bằng việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

            4.Về phát triển nhân lực

         Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tại địa phương gắn với nhu cầu việc làm tại địa phương. Đặc biệt là nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị nhân lực cho một số loại hình công nghiệp chế biến nông lâm sản chất lượng cao, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của huyện.

          Tiếp tục tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Ytế, văn hoá để nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động được đào tạo và sức khoẻ cho người lao động. Mở rộng dạy nghề, truyền nghề bằng nhiều hình thức thích hợp; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ học nghề cho lực lượng lao động. Thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động để đáp ứng những yêu cầu mới, nhất là đội ngũ quản lý Nhà nước cho Cao Phong.

Vận dụng các chính sách thu hút và đãi ngộ đối với lực lượng cán bộ về công tác tại khu vực các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

5. Về cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư

          Phát huy hiệu quả các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt cải cách hành chính về công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan chuyên môn của huyện, đặc biệt là phát huy hiệu quả cỉu Trung tâm hành chính công của huyện, đảm bảo giải quyết tốt nhanh gọn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đến giao dịch. Khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần, đảm bảo quyền bình đẳng trong sản xuất kinh doanh giữa các thành phần kinh tế. Thực hiện các chế độ thông thoáng, “Cơ chế một cửa” cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào huyện.

          Ưu tiên thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng lòng hồ sông Đà, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số .. như các dự án 135, dự án lòng hồ Hòa Bình.

6. Đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh

- Đưa huyện Cao Phongvào vùng ưu tiên phát triển hạ tầng công nghiệp của tỉnh; hỗ trợ huyện bằng nguồn vốn từ trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh để tạo quỹ đất sạch xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư phát triển các loại hình công nghiệp may mặc, công nghiệp lắp ráp các linh kiên điện tử và một số loại hình công nghiệp khác phù hợp với huyện Cao Phong.

- Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đối với các dự án đã phê duyệt và được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh, trung ương.

- Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho huyện phát triển nông nghiệp chất lượng cao, tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm, được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đối với các lĩnh vực kinh tế. Tiếp tục thực hiện các dự án 135, các xã vùng lòng hồ Sông Đà, chương trình Nông Thôn mới.

- Có chính sách ưu tiên cho huyện Cao Phong phát triển hạ tầng du lịch, về công tác đào tạo nguồn nhân lực, nông nghiệp chất lượng cao, các lĩnh vực cần được hỗ trợ, cần được quan tâm của tỉnh, của trung ương.

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 55/GP-STTTT, cấp ngày: (06/7/2021) - Chịu trách nhiệm chính: Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction