Thời sự trong ngày

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 19/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, tham gia ý kiến vào một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Về dự thảo Báo cáo tóm tắt kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, các đại biểu đánh giá: Năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chậm, tác động của biến đổi khí hậu ngành càng rõ rệt. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trên các lĩnh vực. Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng; công tác đối ngoại có bước phát triển. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển tích cực (tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,4%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; có 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết năm của Tỉnh ủy đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Các đại biểu thống nhất cao với mục tiêu tổng quát công tác năm 2016: Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, tạo đà cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia  về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo dự toán thu ngân sách Nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương pháp phân bổ ngân sách năm 2016; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016; Đề án nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch và các nội dung để tổ chức nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý, nâng cao và xuất bản cuốn sách “Địa chí tỉnh Hòa Bình”. Đồng thời, thống nhất về thời gian, thành phần dự và nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2015; đồng thời giao bộ phận giúp việc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung các dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Chú trọng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa mục tiêu, bền vững, thực hiện tái cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp. Sớm xây dựng Đề án xóa bỏ vườn tạp để phát triển sản xuất hàng hóa. Khuyến khích sử dụng đất lúa để tạo ra giá trị kinh tế cao hơn; xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp gắn với đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Hoàn thiện các dịch vụ phục vụ cho thu hút đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng thu ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh phát triển du lịch, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Tập trung nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông các tuyến tỉnh lộ, giao thông đường thuỷ và các khu công nghiệp./.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Quý Hợi