Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
 

      Ngày 25/4, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan.

 

      Đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 09/02/2015 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong HS,SV các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, dự thảo báo cáo đã tập trung đi sâu phân tích đánh giá chi tiết, toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền, tạo nguồn; công tác phát triển đảng viên và tiếp nhận cảm tình đảng và đảng viên. Trong 5 năm, số đảng viên mới được kết nạp là HS, SV trong các nhà trường, đoàn viên thanh niên ưu tú đi làm, nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang là 1.274 đảng viên (chiếm 14,48% trên tổng số đảng viên là đoàn viên thanh niên). Các đại biểu thống nhất việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần củng cố nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm chi bộ sinh hoạt ghép, xóa thôn, bản “trắng” tổ chức đảng, đảng viên nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời tạo được nguồn cho cán bộ có chất lượng về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo…để bổ sung cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

       Về đánh giá 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 305-TB/TW ngày 03/02/2010 của Ban Bí thư khóa X, trong những năm qua các cấp ủy Đảng đã làm tốt công tác quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chăm sóc người cao tuổi. Chính quyền tạo điều kiện để tổ chức hội hoạt động, thu hút đông đảo người cao tuổi sinh hoạt hội. Đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi được nâng lên, tuổi thọ trung bình ngày càng cao. Phát huy được vai trò của người cao tuổi trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 15% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế, 14.065 người cao tuổi làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ…Trên cơ sở thống nhất với các nhiệm vụ dự thảo đã nêu, Hội nghị làm rõ thêm các giải pháp về công tác tham mưu, kiểm tra, tổng kết và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…

       Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14/3/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Nhìn chung, công tác kê khai tài sản, thu thập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập cơ bản thực hiện tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: việc tổ chức triển khai ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thật sự nghiêm túc, còn mang tính hình thức; chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; chưa có những phát hiện và tố cáo kịp thời đối với người thuộc diện kê khai không trung thực…

       Đối với dự thảo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ chị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, báo cáo đã đánh giá những ưu điểm sau 1 năm triển khai, xác định 06 nhóm hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế yếu kém đồng thời đề ra 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ chị số 24-CT/TU. Hội nghị thống nhất, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiế tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và những nhiệm vụ cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới cần chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên trong HS,SV các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang; tập trung tuyên truyền về lý tưởng cách mạng, hiểu biết, nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, tránh kết nạp đảng viên có chất lượng thấp, tuyển chọn những người có tâm huyết, có năng lực. Về sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 305-TB/TW, nhìn chung tuổi thọ trung bình ở tỉnh ta thấp hơn tuổi thọ trung bình chung cả nước. Đồng chí Bí thư đề nghị tiếp tục thực hiện tốt Điều lệ Người cao tuổi tỉnh, chính sách, quy định đối với người cao tuổi; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, sự quan tâm của toàn xã hội trong chăm sóc người cao tuổi, đảm bảo bằng mức trung bình chung của cả nước. Đối với dự thảo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU và Chỉ chị số 24-CT/TU, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện công khai, nghiêm túc, tránh hình thức. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác thường xuyên.


Theo Thùy An

http://www.hoabinh.gov.vn/

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction