CỦA HUYỆN CAO PHONG - TỈNH HÒA BÌNH
STT Hạng mục Diện tích quy hoạch (ha) CHI TIẾT LOẠI ĐẤT LẤY VÀO Địa điểm (đến cấp xã) Vị trí trên bản đồ địa chính   Căn cứ pháp lý Chủ đầu tư KH Mã loại đất
Đất trồng lúa Đất rừng phòng hộ  Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất  Đất nông nghiệp còn lại Đất ở tại đô thị  Đất ở tại nông thôn  Đất phi nông nghiệp còn lại Đất chưa sử dụng
A Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh                                
A1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh                                
- Căn cứ hậu cần ban CHQS CQP 6.90         6.90         Xã Thu Phong VT3 Kế hoạch sử dụng đất 2017   KH 2017
- Mở rộng thao trường bãi tập tại xã Tây Phong CQP 1.00                   Xã Tây Phong VT4      
A2 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng                                
I Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất                                
II Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất                                
III Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất                                
B Công trình dự án cấp huyện                                
I Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất                                
1.1 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã                                
1.1.1  Đất giao thông                                
- Mở rộng đường xóm Tráng, đường xóm Mỗ 2, đường nội đồng xóm Mỗ 2, đường dân sinh xóm Cáp DGT 1.85 0.10 0.50   0.20 1.05         Xã Bình Thanh VT6 Công văn số 796/SKHĐT-THQH đầu tư cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm môi trường, nông thôn mới - nguồn vốn xã hội UBND xã Bình Thanh KH 2017
+ Mở rộng đường xóm Tráng  DGT 0.80   0.50     0.30         Xã Bình Thanh VT8 Công văn số 796/SKHĐT-THQH đầu tư cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm môi trường   KH 2017
+ Mở rộng đường xóm Mỗ 2 DGT 0.45 0.05     0.20 0.20         Xã Bình Thanh VT22.1     KH 2017
+ Làm đường nội đồng xóm Mỗ 2 DGT 0.10 0.05       0.05         Xã Bình Thanh VT22.2 Nông thôn mới- Nguồn vốn xã hội hóa   KH 2017
+ Đường dân sinh xóm Cáp DGT 0.50         0.50         Xã Bình Thanh VT22.3 Nông thôn mới- Nguồn vốn xã hội hóa   KH 2017
- Hạ tầng phát triển sản xuất vùng cam an toàn tập trung huyện Cao Phong DGT 1.10         1.10         TT Cao Phong VT13 Số 760/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 UBND huyện KH 2017
- Cải tạo, đường tỉnh lộ 435 (Thành phố Hòa Bình - Bình Thanh DGT 12.75 1.65 2.05   2.50 6.50   0.05     Xã Bình Thanh VT52 Quyết định số 88/ QĐ-UBND ngày 15/1/2016 UBND huyện KH 2017
- Cải tạo nâng cấp đường xóm Tiềng xã Bắc Phong DGT 1.70         1.70         Xã Bắc Phong VT21 Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. UBND huyện Cao Phong KH 2018
- Đường xóm Quyền xã Tân Phong DGT 0.96         0.96         Xã Tân Phong  VT18 Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. UBND huyện Cao Phong KH 2018
- Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình DGT 29.55 5.76 5.14   11.65 7.00         Huyện Cao Phong và  huyện Tân Lạc VT22 Quyết định số 19/QĐ.TT.HĐND ngày 26-6-2017 của Thường trực HĐND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình Sở GT VT Tỉnh Hòa Bình KH 2018
- Cải tạo nâng cấp đường xóm Nhõi 1 xã Xuân Phong đi xóm Chằng xã Đông Phong DGT 0.05 0.05                 xã Xuân Phong, xã Đông Phong VT31 Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. UBND huyện Cao Phong KH 2018
- Đường Tân Phong đi Đông Phong ( qua thị trấn 1,5 km) DGT 1.50         1.50         TT Cao Phong VT34   UBND huyện ĐK mới 2019
- Đường Tân Phong đi Đông Phong ( qua xã Đông Phong 0,5 km) DGT 0.50         0.50         Xã Đông Phong VT36   UBND huyện ĐK mới 2019
- Đất giao thông thôn Nam Thái DGT 0.50         0.50         Xã Tây Phong VT37   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Đất giao thông thôn Xóm Bảm DGT 1.50         1.50         Xã Tây Phong VT44   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Đường giao thông xóm Môn DGT 0.50         0.20         Xã Bắc Phong VT46   UBND huyện ĐK mới 2019
- Đường nội đồng xóm Trẹo Trong DGT 0.05                   Xã Nam Phong VT47   UBND huyện ĐK mới 2019
- Đường Um B sang Pheo A DGT 0.40         0.20         Xã Yên Thượng VT48   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Đường nội thôn Um A DGT 0.40         0.40         Xã Yên Thượng VT49   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Mở rộng đường giao thông Bệ A đi Bệ B DGT 0.50         0.05         Xã Yên Thượng VT50   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Đường tái định cư xóm Trầm DGT 1.00       1.00           Xã Yên Lập VT51   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Đường chống sạt xóm Quà DGT 0.10       0.10           Xã Yên Lập VT53   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Mở rộng đường xóm Quà đi xóm Khánh DGT 1.50       0.75     0.75     Xã Yên Lập VT54   UBND huyện ĐK mới 2019
- Đường vành đai xóm Ngãi DGT 0.15                   Xã Yên Lập VT55   UBND huyện ĐK mới 2019
- Chuyển từ đất trồng cây hàng năm (mầu) sang hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp DHT 3.00                   Xã Thung Nai VT56      
- Nâng cấp đường Bãi Sét đi xóm Bợ B, xã Yên Thượng DGT 5.00       5.00           Xã Yên Thượng VT57 QĐ số 2178/QĐ-UBND ngày 30/9/2018 UBND huyện ĐK mới 2019
- Nâng cấp đường xóm Thôi, xã Yên Lập DGT 3.50       3.50           Xã Yên Lập VT58 QĐ số 1968/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 UBND huyện ĐK mới 2019
- Đường Bắc Phong-Bình Thanh DGT 4.00       4.00           Xã Bắc Phong VT59 QĐ số 2643/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 UBND huyện ĐK mới 2019
- Đường Bắc Phong-Tây Phong DGT 7.00       7.00           Xã Bắc Phong, Tây Phong VT60 QĐ số 161/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 UBND huyện ĐK mới 2019
1.1.2 Đất thủy lợi                                
- Kè chống sạt lở ổn định dân cư xóm Bưng khu vực xã Thu Phong, Đông Phòng, và thị trấn Cao Phong DTL 0.10         0.10         Xã Thu Phong VT61     KH2017
+ Công trình thủy lợi xã Đông Phong DTL 0.07       0.07           Xã Đông Phong       KH2017
+ Công trình thủy lợi  TT  Cao Phong DTL 0.05         0.05         TT Cao Phong       KH2017
- Bai kênh mương xóm Má xã Bắc Phong DTL 0.20         0.20         Xã Bắc Phong VT12 Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. UBND huyện Cao Phong KH 2018
- Khắc phục lũ bão và nâng cấp Ngầm suối Chác, xóm Nhõi xã Xuân Phong DTL 0.48         0.48         Xã Xuân Phong VT15 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.   KH 2018
- Xây dựng mương thoát nước khu 3 DTL 1.50         1.00 0.50       TT Cao Phong VT62   UBND huyện ĐK mới 2019
- Xây dựng đập Bai Thoong DTL 4.00       4.00           Xã Tây Phong VT63   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Xây dựng Ngầm xóm Pheo A DTL 0.04                   Xã Yên Thượng VT64   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
1.1.3 Đất cơ sở giáo dục và đạo tạo                                
- Mở rộng trường DTNT Cao Phong DGD 0.70         0.70         TT Cao Phong VT7 QĐ 1399/QĐ-UBND của tỉnh Hòa Bình Sở Giáo dục và Đào tạo KH 2016
- Trường TH&THCS Tân Phong DGD 0.10               0.10   Xã Tân Phong VT25 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016  Phòng DG&ĐT KH 2017
- Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong DGD 0.20               0.20   TT Cao Phong VT24 Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 19-7-2017 của UBND huyện Cao Phong v/v phê duyệt chủ trương xây dựng Nhà đa năng Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong Phòng GD & ĐT Cao Phong KH 2018
- Trường mầm non xã Bình Thanh DGD 0.02         0.02         Xã Bình Thanh VT11 Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 của UBND huyện Cao Phong v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp Công trình Nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Bình Thanh Phòng GD & ĐT Cao Phong KH 2018
- Trường mầm non thôn Mỗ 2 DGD 0.20             0.20     Xã Bình Thanh VT65   UBND huyện ĐK mới 2019
1.1.4 Đất thể dục thể thao                                
- Sân vận động xóm Trẹo Ngoài 2 DTT 0.30 0.30                 Xã Nam Phong VT2 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình UBND huyện Cao Phong KH 2017
- Sân vận động xóm DTT 2.10 0.20       0.70         Xã Tân Phong, xã Thung Nai VT66     KH2018
+ Sân thể thao xã xóm Quyền  DTT 0.70         0.70         Xã Tân Phong  VT35     KH2018
+ Đất thể thao xóm Mu DTT 0.20 0.20                 Xã Thung Nai VT16   UBND huyện KH2018
- Mở rộng nhà văn hóa xã DTT 0.60                   Xã Tây Phong VT67   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Sân vận đông xã DTT 1.00       1.00           Xã Thung Nai VT68   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Sân thể thao xóm Trẹo DTT 0.20         0.20         Xã Nam Phong VT69   UBND huyện ĐK mới 2019
- Xậy dựng khu trung tâm xã DTT 1.13                   Xã Dũng Phong VT70   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Mở rộng sân vận xã DTT 0.70       0.30           Xã Yên Thượng VT71   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
- Nhà thi đấu huyện Cao Phong DTT 0.50         0.50         Khu 2, thị trấn
Cao Phong
VT72   UBND huyện ĐK mới 2019
1.1.5 Đất văn hóa                                
- Đài tưởng niệm  DVH 0.20         0.20         Xã Tây Phong VT27 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016  UBND huyện Cao Phong KH 2017
- Đài tưởng niệm xã Bắc Phong DVH 0.10         0.10         Xã Bắc Phong VT73   UBND huyện ĐK mới 2019
- Tượng đài xóm Bãi Bệ 1 DVH 0.05         0.05         Xã Dũng Phong VT74   UBND huyện ĐK mới 2019
1.1.6 Đất công trình bưu chính viễn thông                                 
- xây dựng Bưu điện văn hóa xã DBV 0.03             0.03     Xã Yên Thượng VT75   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
1.1.6 Đất chợ                               KH2018
- Chợ nông sản thực phẩm và trung tâm dịch vụ thương mại  DCH 2.71         2.71         Xã Tây Phong VT28 QĐ50/QDUBND Tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư (30/9/2016) UBND huyện Cao Phong KH2018
1.2 Đất ở tại nông thôn                               KH2018
- Đất ở nông thôn tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh ONT 0.40         0.40         xóm Mỗ, xã Bình Thanh VT76   UBND huyện ĐK mới 2019
- Giao đất có thu tiền sử dụng đất xóm Trang Giữa 1 ONT 0.04         0.04         Xã Tân Phong VT33 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình UBND huyện KH 2017
- Đấu giá quyền sử dụng trụ sở UBND xã cũ ONT 0.44               0.44   Xã Tây Phong VT10 NQ 16/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016  UBND huyện KH 2016
- Di dân tái định cư vùng thiên tai xóm Chầm xã Yên Lập ONT 0.30       0.10 0.20         Xã Yên Lập VT77 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016  UBND huyện KH 2017
- Đấu giá tại xã Tây Phong (xóm Bảm) ONT 7.00         7.00         Xã Tây Phong VT29   UBND huyện KH 2018
- Khu tái định cư do thiên tai xóm Bạ  ONT 0.30 0.30                 Xã Yên Lập  VT5     KH 2018
- Đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Tây Phong ONT 0.30         0.30         Xã Tây Phong VT78 QĐ 783/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 v/v phê duyệt chủ trương ĐTXD đấu giá đất ở xã Tây Phong; UBND huyện KH 2018
- Đấu giá tại xóm Bản xã Tây Phong, xóm Bắc Sơn xã Bắc Phong ONT 2.00 0.20       1.80         Xã Tây Phong, Bắc Phong VT79     KH 2018
+ Đấu giá tại xóm Bản xã Tây Phong ONT 1.00 0.10       0.90         Xã Tây Phong     UBND huyện KH 2018
+ Đấu giá xóm Bắc Sơn xã Bắc Phong ONT 1.00 0.10       0.90         Xã Bắc Phong VT41   UBND huyện KH 2018
+ Đấu giá QSDĐ theo nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của chính phủ ONT 1.20                   Các xã Bình Thanh, Tây Phong, Yên Lập, Yên Thượng, Thung Nai, Đông Phong   Theo tờ trình số 101-19/9/2018 của UBND huyện Cao Phong UBND huyện ĐK mới 2019
+ Đất giãn dân khu dân cư xóm Trang Giữa 1 ONT 0.10         0.10         Xã Tân Phong VT80   UBND huyện ĐK mới 2019
+ Đất giãn dân khu dân cư xóm xóm Giang ONT 0.50                   Xã Bình Thanh VT81   UBND huyện ĐK mới 2019
+ Khu tái định cư xóm Môn ONT 2.00         2.00         Xã Bắc Phong VT82   UBND huyện ĐK mới 2019
+ Đất ở giãn dân tại khu trung tâm xã  ONT 0.20         0.20         Xã Nam Phong VT83   UBND huyện ĐK mới 2019
+ Chuyển nhu cầu sử dụng đất tái định cư sang đấu giá QSDĐ ONT 2.50                   Xã Thung Nai VT84   UBND huyện ĐK mới 2019
1.3 Đất ở tại đô thị                                
- Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh ( thương mại dịch vụ )sang đất ở đô thị (Khu 1) ODT 0.05               0.05   TT Cao Phong VT14 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 UBND huyện KH 2016
- Chuyển mục đích các loại đất sang đất ở đô thị (tại các khu ở TT Cao Phong ) ODT 1.50         1.50         TT Cao Phong VT85 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 UBND huyện KH 2016
- Đấu giá QSDD tại TT Cao Phong ODT 1                   TT Cao Phong VT86      
1.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan                                
- Xây dựng khu trung tâm xã Dũng Phong TSC 1.13 0.98       0.05   0.10     Xã Dũng Phong VT20 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016  UBND huyện KH 2017
+ Mở mới đường giao thông nội đồng DGT 0.50 0.50                 Xã Dũng Phong VT20.1     KH 2017
+ Xây mới cầu  DGT 0.10 0.05       0.05         Xã Dũng Phong VT20.2     KH 2017
+ Trạm biến áp  DNL 0.01 0.01                 Xã Dũng Phong VT20.3     KH 2017
+ Kênh thoát nước ngập úng  DTL 0.02 0.02                 Xã Dũng Phong VT20.4     KH 2017
1.5 Đất bãi thải, xử lý chất thải                                
+ Bãi chôn lấp rác thải xã DRA 0.20   0.20               Xã Thung Nai VT17   UBND huyện KH 2018
+ Bãi thu gom rác tại xã Thu Phong DRA 1.00       1.00           xã Thu Phong VT87   UBND huyện ĐK mới 2019
1.6 Đất tôn giáo                                
- Giáo họ khu 1 TT Cao Phong TON 0.30         0.30         TT Cao Phong VT45 Kế hoạch sử dụng đất 2017   KH 2017
- Xây dựng Miếu Cả + Mường Thàng TON 0.05         0.05         Xã Dũng Phong VT88   UBND huyện ĐK mới 2019
1.7 Đất có di tích lịch sử - văn hóa                                 
- Khu bảo tồn văn hóa Mo Mường DDT 5.00         1.00         Xã Tân Phong VT89   UBND huyện ĐK mới 2019
- Mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa chùa Quèn An DDT 3.00                   Xã Tân Phong VT90   UBND huyện ĐK mới 2019
1.8 Đất tín ngưỡng                                
- Mở rộng đền Bồng Lai  TIN 3.00         3.00         TT Cao Phong VT19 Quy định 1581/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt danh mục dự án cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo quy định của luật đầu tư công UBND huyện KH 2017
1.9 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa                                 
- Bãi nghĩa địa xóm Đúc NTD 1.00       1.00           Xã Nam Phong VT91   UBND huyện ĐK mới 2019
- Chuyển vị trí nghĩa địa thôn Cạn Thượng NTD 2.00       2.00           Xã Xuân Phong VT92   UBND huyện ĐK mới 2019
1.10 Đất sinh hoạt cộng đồng                                 
- Xây dựng nhà văn hóa khu 1 + 5 DSH 0.60                   TT Cao Phong VT93   UBND huyện ĐK mới 2019
- Nhà văn hóa xóm Đồng Ngoài DSH 0.30                   Xã Dũng Phong VT94   Quy hoạch NTM ĐK mới 2019
II  Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất                                  
1.1.1 Đất trồng cây lâu năm                                
- Quy hoạch trồng cây lâu năm  CLN 40.00       20.00 20.00         Xã Tân Phong  VT9   UBND huyện KH 2018
- Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm CLN 3.00         3.00         Xã Tây Phong VT95   Hộ gia đình ĐK mới 2019
- Chuyển mục đích sang  đất cây lâu năm CLN 1.00         1.00         Xã Bắc Phong VT96   UBND huyện ĐK mới 2019
- Chuyển mục đích sang đất cây lâu năm CLN 0.60                   Xã Bắc Phong VT97   UBND huyện ĐK mới 2019
1.1.2 Đất rừng sản xuất                                
- Thu hồi và chuyển mục đích đất khai thác khoáng sản sang đất trồng rừng sản xuất RSX 7.00               7.00   Xã Bình Thanh VT39   UBND huyện KH 2018
- Thu hồi và chuyển mục đích đất khai thác khoáng sản sang đất trồng rừng sản xuất RSX 8.00                   Xã Thung Nai VT98   Hộ gia đình ĐK mới 2019
- Cho thuê đất tại xã Thung Nai ( đất đảo ) RSX 3.00                   Xã Thung Nai VT99   Hộ gia đình ĐK mới 2019
1.1.3 Đất rừng phòng hộ                                
- Trồng và bảo vệ rừng phòng hộ kết hợp du lịch sinh thái RPH 332.00   332.00               Xóm Đồi, Nếp, Khạ, Tây Sơn và Phố Bằng, xã Tây Phong VT100 VB số 314/UBND-NNTN ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho lập thủ tục đầu tư dự án  Công ty TNHH Cam Hòa Bình Tây Phong  KH 2018
1.1.4  Đất trồng cây hàng năm khác                                 
- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp ( chuyển sang trồng hoa) HNK 7.00                   Xã Thung Nai VT101   Hộ gia đình ĐK mới 2019
1.1.5  Đất nuôi trồng thủy sản                                 
- Cho thuê mật nước nuôi trồng thủy sản NTS 60.00                   Xã Thung Nai + Bình Thanh VT102   Hộ gia đình ĐK mới 2019
1.1.6 Đất thương mại dịch vụ                                
- Khu trung tâm thương mại TMD 0.25           0.25       TT Cao Phong VT1 NQ 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016  UBND huyện KH 2015
- Đất thương mại dịch vụ (đầu cầu suối Bưng) TMD 0.04             0.04     Xã Thu Phong VT103 Kế hoạch sử dụng đất 2017 UBND huyện KH 2017
- Xây dựng ngân hàng đầu tư DIDB TMD 0.10               0.10   TT Cao Phong VT23     KH 2018
- Xây dựng trạm xăng dầu  TMD 0.15         0.15         Xã Thu Phong VT26     KH 2018
- Chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ TMD 0.08             0.08     Xã Thu Phong VT38     KH 2018
- Hợp tác xã Nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Cao Phong TMD 0.60         0.60         Xã Tây Phong VT30 QĐ 79/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 về quyết định chủ trương đầu tư    KH 2018
- Đất thương mại dịch vụ (Xóm Bảm) TMD 0.20         0.20         Xã Tây Phong VT32     KH 2018
- Đất thương mại dịch vụ (Khu 1) TMD 0.39               0.39   TT Cao Phong VT40     KH 2018
  Cho thuê đất tại xã Nam Phong TMD 0.5                   Xã Nam Phong VT104     ĐK mới 2019
- Khu du lịch nghỉ dưỡng BamBoo Forest Xóm Tráng TMD 8.00                   Xã Bình Thanh VT105     ĐK mới 2019
- Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng TMD 10.00                   Xã Bình Thanh VT106     ĐK mới 2019
- Khu du lịch  TMD 50.00                   Xã Thung Nai VT107     ĐK mới 2019
- Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Thung Nai peninsula resort TMD 148.80   81.00   35.80       32.00   Xã Thung Nai VT108 Công văn số 115 /UBND-NNTN ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyêt chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Quang Minh nghiên cứu, khảo sát, lập dự án :Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Thung Nai Peninsula Resort tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế Quang Minh ĐK mới 2019
- Cửa hàng xăng dầu TMD 0.06         0.06         Khu I, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong VT117   Chi nhánh Xăng dầu Hòa
Bình
ĐK mới 2019
- Khu du lịch  nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Bình TMD 6.80   6.80               Xã Bình Thanh VT118   Công ty cổ phần đầu tư VVG HOLDINGS ĐK mới 2019
- Khu du lịch  nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Bình TMD 7.60   7.60               Xã Bình Thanh VT119   Công ty cổ phần đầu tư VVG HOLDINGS ĐK mới 2019
1.1.7 Đất sản xuất kinh doanh                                
- Đất sản xuất kinh doanh xóm Khụ xã Bắc Phong, xóm Bảm xã Tây Phong SKC 0.15         0.10   0.05     Xã Bắc Phong, Tây Phong VT109   UBND huyện KH 2018
- Đất sản xuất kinh doanh xóm Khụ xã Bắc Phong SKC 0.05             0.05     Xã Bắc Phong VT42   UBND huyện KH 2018
- Đất sản xuất kinh doanh xóm Bản xã Tây Phong SKC 0.10         0.10         Xã Tây Phong vt43   UBND huyện KH 2018
- Mở rộng xưởng may SKC 0.04         0.04         Xã Thu Phong VT110   Tư nhân ĐK mới 2019
- Giao đất trồng rừng sản xuất  SKC 110.00         60.00       50.00 Xã Đông Phong VT111   UBND huyện ĐK mới 2019
- Trạm cung cấp nước sạch SKC 0.10                   Xã Thung Nai VT112   UBND huyện ĐK mới 2019
- Khu dịch vụ kết hợp vui chơi giải trí SKC 3.60                   Xã Bắc Phong VT113   UBND huyện ĐK mới 2019
- Nhà máy nắp giáp điện tử SKC 5.00                   Xã Dũng Phong VT114      
- Nhà máy lắp giáp điện tử SKC 5.00         5         xóm Mỗ, xã Bình Thanh VT115   UBND huyện ĐK mới 2019
- Nhà máy chế tạo tầu thuyền và các công trình nổi Bằng vật liệu mới PPC Ứng dụng công nghệ cao nuôi cá tuần hoàn theo tiêu chuẩn Châu Âu SKC 10.76   10.76               Xã Bình Thanh VT120   Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ ID TECH ĐK mới 2019
1.1.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm, sứ                                
- Nhà máy sản xuất gạch
không nung
SKX 0.94         0.94         Xã Bình Thanh VT116   Công ty TNHH Một thành viên Quang Huy  
1.1.8 Chuyển mục đích trong dân                                
- Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn ONT 2.95 0.21                 Xã Tân Phong, Dũng Phong, Nam Phong, Yên Lập, Bắc Phong, Yên Thượng     VT53 KH 2017
+ Chuyển mục đích sang đất ở ONT 1.60                   Xã Yên Thượng     VT54 KH 2017
+ Chuyển mục đích sang đất ở ONT 0.27 0.02                 Xã Tân Phong     VT55  
+ Chuyển mục đích sang đất ở ONT 0.27 0.02                 Xã Dũng Phong     VT56  
+ Chuyển mục đích sang đất ở ONT 0.27 0.02                 Xã Nam Phong     VT57  
+ Chuyển mục đích sang đất ở ONT 0.39                   Xã Yên Lập     VT58  
+ Chuyển mục đích sang đất ở ONT 0.15 0.15                 Xã Bắc Phong     VT59  
- Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ONT 2.95                   Xã Tây Phong, xã Xuân Phong, Thung Nai, Yên Lập, Thu Phong       KH 2018
+ Chuyển mục đích đất ở  ONT 0.60                   Xã Tây Phong        
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Rú 6 ONT 0.30                   Xã Xuân Phong        
+ Chuyển mục đích đất ở (6 hộ) ONT 0.36                   Xã Thung Nai        
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Ngái ONT 0.70                   Xã Yên Lập         
+ Chuyển mục đích đất ở  ONT 0.39                   Xã Thu Phong        
+ Chuyển mục đích đất ở  ONT 0.60                   Xã Bình Thanh         
- Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ONT 9.67       0.15 8.92       0.02 11 xã        
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Mới ONT 0.04         0.04         Xã Thu Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm  Thiều ONT 0.09         0.09         Xã Thu Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Nau ONT 0.04         0.04         Xã Thu Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Đúng ONT 0.01         0.01         Xã Thu Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất xóm Quáng Ngoài ONT 0.05         0.05         Xã Đông Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất xóm Quáng Giữa vt1 ONT 0.05         0.05         Xã Đông Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất xóm Quáng Giữa vt2 ONT 0.05         0.05         Xã Đông Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất xóm Chằng Ngoài + Chằng Giữa ONT 0.10         0.10         Xã Đông Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất thôn Nhõi 1 ONT 0.50         0.50         Xã Xuân Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất thôn Nhõi 2 ONT 0.50         0.50         Xã Xuân Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích sử dụng đất thôn Nhõi 3 ONT 0.50         0.50         Xã Xuân Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở thôn Cạn 1 + Cạn 2 ONT 0.50                   Xã Xuân Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở Trang Trên ONT 0.03         0.03         Xã Tân Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đất ở xóm Tiện ONT 0.50         0.50         Xã Thung Nai     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đất ở xóm Tiện ONT 0.50         0.50         Xã Thung Nai     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đất ở xóm Thung Lai ONT 1.00         1.00         Xã Thung Nai     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đất ở xóm Thung Trung ONT 0.50         0.50         Xã Thung Nai     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đất ở xóm Lai ONT 0.50         0.50         Xã Thung Nai     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở thôn Dệ 1 ONT 0.50         0.42         Xã Bắc Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Hải Phong ONT 0.50         0.50         Xã Bắc Phong     UBND huyện ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở ONT 1.70         1.70         Xã Bắc Phong     UBND huyện ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Khụ ONT 0.03         0.03         Xã Bắc Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Hồng Vân ONT 0.30         0.30         Xã Bắc Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Nà Bái ONT 1.00         1.00         Xã Dũng Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Ngãi ONT 0.02                 0.02 Xã Yên Lập     Hộ gia đình ĐK mới 2019
+ Chuyển mục đích đất ở xóm Đẩy ONT 0.15       0.15           Xã Yên Lập     Hộ gia đình ĐK mới 2019
- Chuyển mục đích sang đất ở đô thị (xóm Bưng 4) ODT 0.01         0.01         TT Cao Phong     Hộ gia đình ĐK mới 2019
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction