Ngày 16/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Khuyến nông trọng điểm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

 Theo đó, mục tiêu chung. Đề án khuyến nông trọng điểm là nhiệm vụ công tác khuyến nông thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động thực tiễn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo cánh đồng mẫu lớn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Để đạt được, mục tiêu cụ thể là: Trong giai đoạn Xây dựng được 700 mô hình trình diễn chuyển giao kỹ thuật cho 15.000 hộ nông dân về nội dung ưu tiên trong tái cơ cấu ngành; hiệu quả kinh tế của các mô hình tăng ít nhất là 20% sơ với sản xuất đại trà để nông dân học tập, làm theo. 100% cán bộ làm công tác khuyến nông được đào tạo nâng cao năng lực.

Đến năm 2020: Tỷ lệ lao động được tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp đạt 55%, tỷ lệ lao động nông nghiệp dưới 60% tổng lao động xã hội; Xây dựng thương hiệu cho ít nhất 5 sản phẩm hàng hóa; Tỷ lệ dùng các giống cây trồng xác nhận đạt 80% , tỷ lệ dùng các giống tiến bộ trong chăn nuôi bò thịt, lợn, gia cầm đạt tối thiểu 70%; 60% diện tích vườn tạp được cải tạo; 10.000 nông dân được đào tạo nghề; 20.000 nông dân được huấn luyện tay nghề theo phương pháp lớp học hiện trường.

Đồng thời nhiệm vụ, Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tái cơ cấu trên các lĩnh vực, chương trình, đề án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trọng điểm trong nông nghiệp:

Về Trồng trọt dự án ưu tiên: Phát triển sản xuất cây ăn quả có múi theo hướng tập trung, an toàn, bền vững và hiệu quả; Phát triển sản xuất rau an toàn; Cải tạo vường tạp; Phát triển sản xuất mía ăn tươi theo hướng nâng cao chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Phát triển sản xuất giống cây hàng năm chủ lực. Về chăn nuôi: Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới, quy trình quản lý tiên tiến, mô hình liên kết trong chăn nuôi nhăm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, dự án ưu tiên: Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa gắn với xây dựng thương hiệu; Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ (Trâu, bò, dê) theo hướng thâm canh; Phát triển chăn nuôi ong;

Về Thủy sản: Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng, khai thức nhằm tăng năng suất, sản lượng, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự án ưu tiên: Phát triển nuôi trồng thủy sản tại các thủy vực, hồ chứa Phổ biến quy trình kỹ thuật nuôi lông một số đối tượng thủy sản theo hướng VietGAP, liên kết sản xuất hàng hóa, công nghiệp thân thiện với môi trường theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu. Tạo ra mô hình để nông dân học tập, nhận rộng vào sản xuất.

Về Lâm nghiệp: Ứng dụng và chuyển giao cá tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật và sản xuất kinh doanh để phát triển và quản lý rừng bền vững theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng rừng nhằm tăng thu nhập cho người trồng rừng, kinh doanh và dịch vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án ưu tiên: Phát triển trồng rừng gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ.

Để hoàn thành Đề án cần có các giải pháp: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách và quản lý của hệ thống khuyến nông; Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cáo hiệu quả và phương pháp hoạt động khuyên nông;; Mở rộng và cải tiến các kênh thông tin tuyên truyền để chuyển tải đẩy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết đến người dân; Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông các cấp; Chủ động nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông; Huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh xã hội công tác khuyến nông; Đẩy mạnh việc tổ chức các hình thức liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, coi đây là một trong các giải pháp then chốt để phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng tăng giá trị  gia tăng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Dự án được thực hiện sẽ xây dựng được các điểm trình diễn tiến bộ kỹ thuật để người sản xuất học tập và làm theo qua đó sẽ tăng hiệu quả kinh tế sản xuất đại trà từ 20% trở lên; Tạo thành mối liên kết hình thành vùng sản xuất nông sản tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; Dự án khuyến nông trọng điểm được thực hiện sẽ giúp tập trung nguồn lực để đầu tư thực hiện các chủ trương của tỉnh trong phát triển nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020, trước hết là hỗ trợ đắc lực trong việc thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát tiển nông tin theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và  phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới./.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction