Kinh tế

Người dân huyện Cao Phong thu hoạch mía với giá bán tại vườn khoảng 6.000 - 8.000 đồng/cây

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp sát với thực tế của địa phương, nhằm khuyến khích nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đưa cây mía vào trồng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xác định cây mía là một trong những cây trồng góp phần vào phát triển kinh tế ở địa phương, tỉnh ta phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất mía đến hết năm 2015 đạt bình quân 7%/năm; đến năm 2020 đạt 7,5%/năm. Thời gian qua sản xuất mía đã đem lại hiệu quả kinh tế cao: Đối với mía nguyên liệu, giá bán 950 đồng/kg, năng suất bình quân đạt 63 tấn/ha, thu nhập bình quân đạt 59,85 triệu đồng/ha và đạt bình quân 137.655 triệu đồng/năm; mía tím, mía trắng có giá bán bình quân 6.000 đồng/cây, mật độ trung bình 40.000 cây/ha, thu nhập bình quân 140 triệu đồng/ha và đạt bình quân 987.000 triệu đồng/năm. Tổng thu nhập mía đạt bình quân hơn 1 tỷ đồng/năm. Chi phí sản xuất mía khoảng hơn 800 triệu đồng/năm. Lợi nhuận bình quân hơn 230 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, giải quyết việc làm cho nhiều lao động; tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Giai đoạn 2011-2015, quy mô diện tích đất trồng mía trên địa bàn tỉnh khoảng 9.500 ha, trong đó mía tím, trắng 7.050 ha; mía nguyên liệu 2.450 ha; năng suất mía bình quân đạt từ 68 - 70 tấn/ha. Trong đó, diện tích mía nguyên liệu tính đến hết năm 2015 được trồng tập trung tại các huyện: Đà Bắc(xã Hào Lý 100 ha, Cao Sơn 80 ha; còn lại là xã Tu Lý, Hiền Lương); Kỳ Sơn (xã Dân Hạ 50 ha, Độc Lập 30 ha, thị trấn 20 ha); Cao Phong (xã Thung Nai 65 ha, Thu Phong 55 ha, thị trấn 30 ha); Kim Bôi (xã Tú Sơn 200 ha, Đú Sáng 50 ha, Mỵ Hoà 180 ha, Nuông Dăm và Nam Thượng 70 ha); Tân Lạc (xã Quy Hậu 30 ha, Mỹ Hoà 50 ha, Quy Mỹ 50 ha, Lỗ Sơn 50 ha, Gia Mô 20 ha); Lạc Sơn (xã Ân Nghĩa 80 ha, Tân Mỹ 150 ha còn lại các xã Chí Đạo, Chí Thiện, Phú Lương);...

Diện tích mía tím trồng chủ yếu tại các huyện: Cao Phong (xã Dũng Phong 220 ha, Nam Phong 180 ha, Tân Phong 200 ha, Tây Phong 300 ha; còn lại các xã: Bắc Phong, Đông Phong, Xuân Phong, Thu Phong...); Lạc Sơn (xã Ngọc Lâu 20 ha, Tân Mỹ 30 ha, Ân Nghĩa 40 ha, Yên Nghiệp 30 ha, Tân Lập 30 ha...); Tân Lạc (xã Đông Lai 90 ha, Thanh Hối 80 ha, Mỹ Hoà 300 ha, Phong Phú 130 ha, Địch Giáo 40 ha, Phú Vinh 250 ha, Mãn Đức 60 ha, Quy Hậu 65 ha, Trung Hoà 40 ha; còn lại trồng các xã khác); Đà Bắc (xã Toàn Sơn 15 ha, Hào Lý 10 ha, Hiền Lương 15 ha, Cao Sơn 15 ha; còn lại trồng các xã khác); Yên Thuỷ (xã Đa Phúc 50 ha, Yên Lạc 20 ha...); Kim Bôi (xã Tú Sơn 45 ha, Đú Sáng 50 ha, Bình Sơn 40 ha...; Kỳ Sơn: Xã Dân Hạ, Phúc Tiến, Dân Hoà)...

Diện tích mía trắng tỉnh được trồng tại các huyện: Cao Phong (xã Thu Phong 250 ha, Bắc Phong 300 ha, Đông Phong 150 ha, Xuân Phong 200 ha, Nam Phong 120 ha, Thung Nai 90 ha, Bình Thanh 40 ha;…); Lạc Sơn (xã Tân Mỹ 70 ha, Ân Nghĩa 120 ha, Ngọc Lâu 10 ha, Yên Nghiệp 30 ha...); Tân Lạc (xã Phú Vinh 140 ha, Lỗ Sơn 75 ha, Quy Mỹ 40 ha, Mỹ Hoà 40 ha, Thanh Hối 30 ha, Tử Nê 30 ha...); Đà Bắc (xã Hào Lý 35 ha, Hiền Lương 30 ha, Cao Sơn 20 ha...); Yên Thuỷ (xã Đa Phúc 150 ha, Hữu Lợi 60 ha, Lạc Thịnh 80 ha, Yên Lạc 290 ha...

Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân phát triển vùng mía, đảm bảo tăng cả về diện tích và sản lượng, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho lao động ở địa phương, xây dựng tỉnh nhà có kinh tế phát triển vững chắc. Phát triển sản xuất mía trên cơ sở phát triển đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến lưu thông và tiêu thụ sản phẩm; từng bước mở rộng công suất nhà máy đường hiện có theo hướng công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất mía, gắn lợi ích giữa nhà chế biến và người sản xuất mía, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ một phần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi vùng mía tập trung; nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất mía./.

Theo http://hoabinh.gov.vn/

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Quý Hợi