Tăng cường quản lý đất đai chính là một trong những yếu tố then chốt tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

 Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực từng bước đi vào nề nếp, việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, vấn còn tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả, để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tự ý cho thuê lại đất và tài sản gắn liền đất với đất không đúng quy định... Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày 23/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Công ty TNHH Một thành viên nông, lâm nghiệp, các tổ chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

Sở Tài Nguyên Môi trường: Phối hợp với các Sở, Ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm(2016-2020) cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử đụng đến năm 2020. kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phù hợp với quy định của Luật Đất đai; Định kỳ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố các tổ chức cá nhân đăng ký danh mục các dự án cần thù hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, đất rừng đặc dụng. Thẩm định định, trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm kịp thời theo quy định.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 201 Luật đất đai năm 2013; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp lập phương án sử dụng đất về sắp xếp, đổi mới và phát triển. Đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểm tại huyện Tân Lạc trong năm 2015; lập và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy; huyện Lạc Sơn trong năm 2015, thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2016-2017; lập và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. Nghiên cứu, xây dựng mô hình phù hợp để thực hiện thí điển việc giải phóng mặt bằng, tái định cư đạt hiệu quả, nhằm giảm bớt các khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện báng giá đất năm 2015-2019 theo quy định; 

Sở tư Pháp: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai. Rà soát các văn bản của UBND tỉnh lĩnh vực đất đai, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn trên đại phương theo quy định pháp luật. Hướng dẫn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đát trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

 Sở Xây dựng: Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hanh quy định về diệnt ích đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niện trong nghĩa trang, nghĩa địa phù hợp quy định

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở, xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư năm 2014; phối hợp và các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phó rà soát các dự án ddaxx được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, các dự án đầu tư không hiệu quả, đề xuất gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi chủ trương đầu tư theo quy đinh.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở tài Nguyên và Môi trương, các Sở ngành liên quan xác định, đề xuất xử lý phần giá trị còn lại đã đầu tư vào đất đai hoặc tài sản gắn liên với đất để thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi do vi phạm pháp luật; đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu điều tra cơ bản về đất đai, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn công ty nông, lâm nghiệp triển khai thực hiện rà soart tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và con người của Đơn vị, trên cơ sở kết quả rà soát, đề xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới công ty theo Nghị định 118/2014 của Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình: Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố thực hiện thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia định,  theo quy đinh.

Thanh tra tỉnh: Tập trung rà soát, thẩm tra, xác minh, tham mưu và hướng dẫn giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai có tính chất đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động kiện toàn đội ngũ công chức địa chính xã, phường, thị trấn; rà soát, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ câp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đơn giản, nhanh gọn. Định kỳ đăng kỳ đăng ký danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có liên quan lập phương án sử dụng quỹ đất công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý; Phối hợp với các Sở, Ngành rà soát các quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt đối với quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn để thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện theo Luật Đất đai. Xác định quỹ đất có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ; lập danh mục quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách; Rà soát, lập, thẩm định, trình Kế hoạch sử dụng đất hàng năm kịp thời theo quy định; Thực hiện việc công khai việc giới thiệu địa điểm đầu tư để triển khai đầu tư các dự án; Thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật, lập, thẩm định, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Rà soát, lập hồ sơ gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý; Rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai;  phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Chủ động thành lập đoàn công tác thực hiện rà soát, kiểm tra việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương.

Các Công ty TNHH Một thành viên nông, lâm nghiệp: Triển khai thực hiện rà soát hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng đất của Đơn vị, rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và con người; căn cứ chức năng, nhiệm vụ các công ty nông, lâm nghiệp, xác định rõ ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh bổ sung của công ty. Xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty gửi sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định, trình duyệt theo quy định; Lập phương án sử dụng đất của đơn vị gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định...

Theo http://hoabinh.gov.vn/

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction