Cùng với cả tỉnh, 7 tháng đầu năm 2015, huyện Cao Phong đang nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Dù gặp không ít khó khăn thách thức, song xác định đây là cơ hội, tạo đà phát triển KT-XH địa phương nên cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo đồng bào các dân tộc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân và diện mạo NTM của huyện đang từng ngày đổi thay...

 Xây dựng NTM là một chương trình lớn và khá mới mẻ nên thời gian đầu bắt tay vào thực hiện, năng lực cán bộ xã ở huyện Cao Phong còn nhiều hạn chế, chưa nắm vững các tiêu chí xây dựng NTM, chưa hiểu đúng bản chất, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM nên quá trình lập đề án một số nội dung chưa sát với thực trạng của địa phương. Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM thuận lợi và hiệu quả, 7 tháng đầu năm 2015, huyện Cao Phong đẩy mạnh công tác tập huấn các nội dung, kiến thức về xây dựng NTM, tích cực tuyên truyền, vận động sâu rộng tới người dân... Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 5/2/2015 của Ban Chỉ đạo 800 tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo 800 huyện đã triển khai tới các xã trên địa bàn huyện, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn Đề án xây dựng NTM của các xã đều bám sát theo 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia để có đánh giá kết quả sát với hiện trạng phát triển KT-XH của địa phương, đưa ra được giải pháp phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Triển khai Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh, Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2015 với tổng kinh phí 7.300 triệu đồng, huyện Cao Phong đã phân bổ cụ thể, bao gồm: hỗ trợ xây dựng chợ trung tâm xã, nhà văn hóa xã, làm đường giao thông nội đồng, xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt, hồ, đường bê tông xóm, đường nội đồng xóm, kiên cố hóa kênh mương. Việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2015 theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc bổ sung sự toán chi thực hiện nguồn sự nghiệp Chương trình xây dựng NTM năm 2015 được phân bổ cụ thể cho các xã thực hiện các mô hình cải tạo vườn tạp trồng Bưởi diễn, Bưởi đỏ; hỗ trợ kinh phí quản lý, đào tạo, tuyên truyền với tổng kinh phí 790 triệu đồng... Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hạ tầng giao thông nông thôn, các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất đã triển khai thực hiện đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp người dân đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Kết quả, tính đến nay, huyện Cao Phong có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 1 xã đạt 16 tiêu chí, 3 xã đạt từ 11-15 tiêu chí, 5 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí xây dựng NTM.

5 tháng cuối năm 2015, huyện Cao Phong tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Cùng với đó, huy động và sử dụng lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM theo hướng bền vững và gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo bước đột phá trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo QP-AN địa phương. Định hướng cho nhân dân từ thay đổi nhận thức đến thực hiện các hành động cụ thể trong việc chỉnh trang khu dân cư, khuôn viên gia đình, tự nguyện hiến đất cho xây dựng các hạng mục công trình xây dựng NTM. Quản lý vốn đầu tư phải dân chủ công khai tránh lãng phí. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, liên doanh liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Đẩy mạnh phong trào “Chung tay xây dựng NTM” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Duy trì thường xuyên cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư văn hóa, làng văn hóa”, phong trào “5 không 3 sạch” của Hội phụ nữ huyện một cách sâu rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức tuyên dương khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM./.

Theo http://hoabinh.gov.vn/

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 55/GP-STTTT, cấp ngày: (06/7/2021) - Chịu trách nhiệm chính: Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction