Các đại biểu đến từ các tỉnh phía bắc thăm mô hình trồng cam của HTX 3T nông sản Cao Phong- một trong những HTX làm ăn có hiệu quả của tỉnh Hòa Bình

Năm 2019 khu vực kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhiều HTX được thành lập mới, củng cố hoạt động trên cơ sở tăng quy mô, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các THT, HTX đã giúp liên kết tốt thành viên để tổ chức sản xuất với quy mô lớn hơn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và giảm chi phí trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm hàng hóa tôt có sức cạnh tranh cao hơn.

Tính tới hết năm 2019, toàn tỉnh có 370 HTX và 01 Liên hiệp HTX, trong đó có 336 HTX đang hoạt động. Trong năm thành lập mi 69 HTX (gồm: 51 HTX Nông nghiệp, 15 HTX Thương mại- Dịch vụ, 02 HTX công nghiệp - TTCN và 01 HTX Vận tải) vượt 97,14% chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng 11,29% so với năm 2018. Đã giải thể 08 HTX, hiện còn 34 HTX ngừng hoạt động (trong năm 07 HTX thông báo tạm ngng hoạt động). Trong đó: Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản có: 247 HTX chiếm 73,51 %; HTX Công nghiệp - TTCN: 26 HTX chiếm 7,73%; HTX Thương mại - Dịch vụ: 34 HTX chiếm 10,11%; HTX DV Điện năng: 13 HTX chiếm 3,86%; HTX Vạn tải: 13 HTX chiếm 3,86%; Quỹ Tín dụng nhân dân: 03 Quỹ chiếm 0,89%.

Về tổ hợp tác, toàn tỉnh có 231 THT, 225 THT đang hoạt động, 188 THT có đăng ký với chính quyền cấp xã. Trong năm có 15 THT thành lập mới, 04 THT chuyển thành lập HTX, giải thể 39 THT, hiện còn 6 THT tạm ngừng hoạt động. Các THT chủ yếu hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, quản lý công trình thủy lợi nhỏ, một số ít hoạt động tiểu thủ công nghiệp, vệ sinh môi trường. Tổng số thành viên, người lao động trong THT khoảng 8.107 người, thu nhập, bình quân lao động khoảng 1,25 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân 01 THT khoảng 574,5 triệu đồng/năm.

Nhìn chung, trong năm qua quy mô HTX, doanh thu và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ năm 2018,hỗ trợ hiệu quả phát triển kinh tế hộ thành viên. Tổng vốn điều lệ đạt 614.655,74 triệu đồng. Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt bình quân 3.176,7 triệu đồng/HTX, tăng 6,56% so với năm 2018; Lợi nhuận bình quân 1 HTX ước đạt 394 triệu đồng/HTX, tăng 3,49% so vói năm 2018; Thu nhập bình quân 1 lao động làm việc trong HTX khoảng 3,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,26% so với năm 2018.Các HTX đang hoạt động có khoảng 11.716 thành viên tham gia, tăng 3,17% so với năm 2018 và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20.644 lao động tăng 2,53% so với năm 2018; thành viên HTX chủ yếu là hộ gia đình (chiếm 92,17%).

Trong số tổng HTX có khoảng 16%HTX tham gia phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, có chất lượng hoạt động tốt, áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn VietGap, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, ký kết họp đồng tiêu thu dài hạn với doanh nghiệp, hiệu quả lợi ích mang lại cho thành viên cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Sản phẩm hàng hóa HTX tập chủ yếu là rau an toàn, lợn bản địa, gà đồi, cây dược liệu, mía... Đến nay đa số HTX đã nhận thức đúng và thực sự có nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển bền vững, nhiều HTX đã huy động nguồn lực, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhìn chung kinh tế hp tác và các HTX ở khu vực nông thôn hiện nay có vai trò khá quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các HTX đang từng bước chuyển dịch hoạt động sang phục vụ phát triển kinh tế hộ thành viên và mở rộng cơ cấu ngành nghề hoạt động, nhiều mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển. Vai trò của HTX trong việc hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân được thể hiện rõ nét, thu nhập bình quân người lao động trong HTX tăng 5,26% so với năm 2018. Nhiều HTX đóng góp trực tiếp vào phát triển hạ tầng nông thôn như: hạ tầng điện nông thôn (có 12 HTX dịch vụ điện năng đang hoạt động ổn định); hạ tầng thủy lợi, ở nhiều địa phương các THT, HTX được tạo điều kiện tham gia xây dựng, đặt hàng quản lý, khai thác các công trình thủy lợi; ngoài ra có khoảng 10 HTX quản lý chợ, 01 HTX quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn...

Theo kế hoạch, năm 2020, phấn đấu thành lập mới từ 50 HTX trở lên; Doanh thu bình quân 1 HTX đạt từ 3.240 triệu đồng trở lên; Thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt từ 4 triệu đồng/ người/tháng trở lên. Trong năm xây dựng 22 HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh; Xây dựng 02 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực; Không còn họp tác xã hoạt động hình thức; HTX yếu kém dưới 10%; có từ 60% họp tác xã hoạt động khá trở lên…/.

Theo http://hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction