Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Ngày 9/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự, có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành chức năng của tỉnh.

Năm 2019, HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Theo đó, kế hoạch đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà các cấp, các ngành phải tập trung thực hiện trong năm 2019, đó là: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách Trung ương về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh; Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo; phát triển văn hóa, thể dục thể thao; Đổi mới giáo dục đào tạo, tăng cường hiệu quả đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ; Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng, chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của khí hậu; Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường thông tin truyền thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường hợp tác kinh tế xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Phấn đấu đến năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 23,01%; giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; thực hiện cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; đồng thời thu hút thêm nhiều hơn nữa các doanh nghiệp có năng lực đến đầu tư tại tỉnh Hòa Bình, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, phấn đấu tăng tổng điểm số PCI từ 2-5 điểm so với năm 2018.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn trong việc mỗi huyện tạo được 10 – 20 ha đất sạch năm 2019; tất cả các bệnh viện, trường học, bệnh viện, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt hoàn thành trước tháng 12/2019. Đồng thời đề xuất nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 5 năm, do đó đề nghị các ngành, địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, trong đó lựa chọn một số nội dung mang tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh; các sở, ngành với chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hội nghị chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, đề xuất biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, TP triển khai các nội dung tạo ra quỹ đất sạch. Đối với tất cả các bệnh viện, trường học, bệnh viện, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt vào cuối năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phải điều chỉnh lại mốc thời gian cho phù hợp; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giao Sở KH&ĐT tiếp thu các ý kiến để bổ sung hoàn thiện kế hoạch hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt để hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện chỉ số CPI và cải thiện nâng bậc chỉ số cải cách hành chính để thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa – xã hội,  đảm bảo quốc phòng an ninh./.

Theo hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction