Giao thông nông thôn tại các xã đa phần đã được cứng hóa, tạo điều kiện cho vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất

    9 tháng đầu năm 2018 chương trình xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện Cao Phong đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt ngay từ đầu năm đối với xã Tây Phong phấn đấu về đích năm 2018 và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện.

 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mớingày càng được nâng cao, từng bước giúp người dân biết được mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng nông thôn mới, hiểu được những lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của chương trình. Vì vậy, đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân,cổ vũ mạnh mẽ các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội chung sức, đồng lòng trong công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm tới nay đã huy động được gần 1.600 ngày công lao động, có 273 hộ gia đình hiến 10.660m2  đất,trị giá: 846 triệu đồng; các tài sản khác quy đổi thành tiền: 534 triệu đồng. Tới nay, trên địa bàn huyện có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 11 đến 16 tiêu chí; 4 xã đạt từ 5 đến 10 tiêu chí: 4 xã; không có xã nào đạt dưới 6 tiêu chí.

Huyện đã thực hiện đồng bộ trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới tạo nên bước đột phá, thu hút được một lượng khá lớn nguồn lực đối ứng của cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới, là động lực khơi dậy các nguồn lực, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Kết quả chung toàn huyện về xây dựng cơ sở hạ tầng: Giao thông (số km đường giao thông được nhựa hoá, bê tông hoá, cứng hoá: 18,7km), số công trình thuỷ lợi: 11; Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động: 88,7%, trường học: 12 công trình, trạm y tế: 01 công trình, Cơ sở vật chất văn hóa: 6 công trình, Môi trường: 03 công trình.

Việc phát triển sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh cả về số lượng, chất lượng tập trung vào các nhóm hàng hóa chính, có lợi thế so sánh cạnh tranh như cây ăn quả có múi, cây mía, nuôi trồng thủy sản tại xã Bình Thanh và Thung Nai.Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn: Tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ sản xuất tiêu thụ cam Cao Phong theo hướng nâng cao chứng nhận chất lượng và quản lý thương hiệu năm 2017-2018 cho các xã và Hợp tác xã trên địa bàn huyện. Đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển nhanh và đa dạng, hiện nay toàn huyện có 31 hợp tác xã (22 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 02 hợp tác xã nông nghiệp và cơ khí, 02 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 02 hợp tác xã vận tải đường thủy nội địa, 01 hợp tác xã điện năng, 01 hoạt động lĩnh vực du lịch, 01 hoạt động tín dụng), 11 tổ hợp tác, có một số doanh nghiệp ngoài huyện đầu tư vào nông nghiệp bước đầu đã đem lại hiệu quả như Công ty TNHH Quang Hà, Công ty TNHH Hùng Phong, HTX Hà Phong, HTX Liên Tâm ... từng bước phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp do xuất phát điểm các tiêu chí của một số xã thấp, nhu cầu nguồn vốn cần để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới lớn nhưng nguồn lực ngân sách Nhà nước các cấp có hạn. Sự tham gia, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn còn hạn chế. Tỉ lệ hộ nghèo một số xã còn cao, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động đóng góp nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn thấp; khả năng đầu tư cho phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững chưa cao.

Mục tiêu 3 tháng cuối năm, huyện phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao. Phấn đấu có thêm xã Tây Phong đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 5 xã; Bình quân 14,5 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 8 tiêu chí. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số tham gia BHYT, giữ gìn môi trường nông thôn.../.

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction