Hoạt động ISO

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA UBND HUYỆN CAO PHONG

Với phương châm:

CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG LUẬT, THUẬN LỢI,

HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ

          Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Cao Phong quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ một cách chính xác, hiệu quả, công khai, dân chủ, làm đúng theo pháp luật. Để đạt được chất lượng cao trong công việc, UBND huyện Cao Phongcam kết thực hiện:

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ năng lực, trong sáng về đạo đức, phẩm chất và lối sống;

2. Đảm bảo các Thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan;

3. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại UBND huyện Cao Phongđảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch;

                                                                   Cao Phong, ngày 08 tháng 01 năm 2018

                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                      (đã ký)

                                                                                 Phạm Văn Long

Tin mới

Viết bởi Bùi Quý Hợi