Lịch sử

    Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Cao Phong nằm dưới ách thống trị của chế độ lang đạo. Lang có quyền lực tuyệt đối về mọi mặt: chính trị, kinh tế, còn người nông dân phải phục tùng và chịu sự chi phối của nhà lang. Chế độ lang đạo củng cố quyền lợi của mình bằng nhiều thứ thuế khóa, áp đặt những tục lệ ngặt nghèo, biến đại đa số người nông dân lao động thành nô lệ có đời sống vô cùng cơ cực.

Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp tiếp tục sử dụng bọn quan lang để cai trị và bóc lột nhân dân. Chúng sử dụng bọn lang đạo làm tay sai, cho nắm các chức vụ chánh, phó tổng, lý,... Sự cấu kết giữa thực dân và phong kiến đã đặt nhân dân các dân tộc Cao Phong dưới hai tầng áp bức, các tệ nạn xã hội đua nhau phát triển: tệ nghiện hút, rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan... khiến xã hội ngày càng trì trệ, chậm phát triển.

Về thủ đoạn cai trị, bọn thực dân sử dụng chính sách ngu dân, cấm con em nông dân đi học, kìm hãm về sinh hoạt văn hóa tinh thần (trước năm 1945 có 90% nhân dân trong huyện bị mù chữ), khuyến khích mê tín dị đoan. Về kinh tế, bọn thực dân, phong kiến ra sức bóc lột bằng sưu cao thuế nặng, bắt phu, bắt lính, lập đồn điền, tổ chức khai thác lâm, thổ sản.

Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đảo chính Pháp ở Việt Nam. Ngày 12-3-1945, phát xít Nhật đánh chiếm tỉnh lỵ Hòa Bình. Để cai trị Hoà Bình, phát xít Nhật vẫn tiếp tục sử dụng chính quyền tay sai do Pháp xây dựng lên.   

Khi Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, ngày 17-8-1945, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền. Tại chiến khu Cao Phong - Thạch Yên, lực lượng vũ trang và lực lượng quần chúng đã phối hợp với đoàn quân từ Lạc Sơn lên bao vây đồn điền Đơrơpa, uy hiếp tinh thần địch. Đến tháng 10-1945, chính quyền cách mạng lâm thời ở hầu hết các xã trong huyện đều đã được thành lập.

Sau khi thành lập chính quyền cách mạng, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Cao Phong phấn khởi bắt tay vào xây dựng chế độ mới. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta còn rất lúng túng, bỡ ngỡ và gặp muôn vàn khó khăn, lâm vào tình thế “thù trong, giặc ngoài”. Để xây dựng chính quyền cách mạng và phát triển các đoàn thể cứu quốc, Tỉnh bộ Việt Minh Hòa Bình đã quyết định thành lập Châu bộ Việt Minh Kỳ Sơn và cử đồng chí Nguyễn Đình Khanh làm Chủ nhiệm.

 Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Ban cán sự Đảng huyện Kỳ Sơn đã bố trí kế hoạch sơ tán, đặt đường dây liên lạc với các xã để lãnh đạo cách mạng.

 Tháng 11-1950, thực dân Pháp rút khỏi Hòa Bình. Chính quyền cách mạng nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả do thực dân Pháp để lại, vận động những người lầm lạc, tiêu diệt bọn phản động, phục hồi sản xuất...

Đóng góp vào sự toàn thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Kỳ Sơn (thời kỳ này huyện Cao Phong vẫn chưa tách khỏi Kỳ Sơn) đã đóng góp trâu, bò, thuyền, phà, 58 tấn gạo, 9.000 dân công vận chuyển lương thực, vũ khí,...

 Bước sang trang sử mới, nhân dân huyện Cao Phong hân hoan bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời tích cực chi viện cho miền Nam ruột thịt.

 Trong điều kiện hoà bình, huyện đề ra nhiệm vụ: tuyên truyền, giải thích tình hình nhiệm vụ mới, đoàn kết xây dựng tổ chức, khôi phục kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công tác văn hóa...

 Phong trào bình dân học vụ phát triển sôi nổi khắp các thôn xóm, bản làng. Về y tế, khâu vệ sinh phòng bệnh được đặc biệt chú ý và tăng cường phân phối thuốc chữa bệnh cho nhân dân.

 Trong thời gian này, lực lượng vũ trang Kỳ Sơn (Cao Phong) đã lập nhiều chiến công xuất sắc, trực tiếp chiến đấu, bắn máy bay, bắt phi công Mỹ, trực tiếp tham gia 107 trận, bắn rơi 1 máy bay F.4, 1 máy bay F.105, đóng góp hàng vạn ngày công phục vụ chiến đấu, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

 Sau khi đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần hai của đế quốc Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong toàn lực chi viện cho tiền tuyến, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Văn hóa, thể thao

Các loại hình hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, chiếu bóng... thường xuyên được tổ chức và phục vụ đắc lực cho việc cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân.

Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở các làng, bản, thôn, xóm đã và đang được các cấp, các ngành trong toàn huyện quan tâm và đẩy mạnh. Năm 2002, toàn huyện có 16 hộ gia đình, 21 làng, bản, khu phố được công nhận là gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa cấp huyện; 2.150/8.170 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa cấp xã, thị trấn.

Đài truyền thanh, truyền hình huyện được nâng cấp, tăng cường các trang thiết bị chuyên môn, đến nay đã có hai trạm thu phát chuyển tiếp các chương trình truyền hình phục vụ nhân dân.

Ước tính, đến cuối năm 2002, trong toàn huyện có 75% số hộ được xem Truyền hình Việt Nam và hơn 90% số hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện nay, được sự quan tâm của địa phương, ngành văn hoá - thông tin huyện tiếp tục được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

    Phong trào thể dục - thể thao được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Huyện tiếp tục đầu tư xây mới trung tâm thể dục - thể thao, phát triển các cơ sở tập luyện tại các xã, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ngành thể thao huyện tích cực tham gia các phong trào của toàn tỉnh và đã gặt hái được nhiều thành tích.

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 55/GP-STTTT, cấp ngày: (06/7/2021) - Chịu trách nhiệm chính: Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction