Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 Ngày 10/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, kinh kế tỉnh Hoà Bình tiếp tục phục hồi, tăng trưởng kinh tế đạt 7,62%; thu NSNN ước đạt 2.940 tỷ đồng, tăng 15% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 102% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu tăng khoảng 3,5%; đời sống nhân dân được cải thiện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số xã đạt tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% so với năm 2015; văn hoá – xã hội có bước phát triển; an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững.

Năm 2017, Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 đã xây dựng một số chỉ tiêu chủ yếu là: Tăng trưởng kinh tế 8,5%, trong đó nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 11,5%; dịch vụ tăng 7,9%; GRDP bình quân đầu người 39,95 triệu đồng (tương đương 1.816 USD). Tổng đầu tư toàn xã hội 11.700 tỷ đồng, tổng thu NSNN 3.020 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu 465 triệu USD, giá trị nhập khẩu 392 triệu USD. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng khoảng 5%. Số tiêu chí NTM trung bình trên 1 xã tăng 01 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 37%, số giường bệnh/1 vạn dân: 27 giường; tỷ lệ người tham gia BHYT 92%, tỷ lệ che phủ rừng 51,2%...

Theo đó, Dự thảo kế hoạch đã xây dựng 9 nhóm giải pháp chủ yếu gồm có: Giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế địa phương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực); đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại; tăng cường QLNN về công tác báo chí truyền thông.

Hội nghị còn được nghe Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo. Đặc biệt ghi nhận nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành để phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành địa phương trên cơ sở Kế hoạch chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình, sát với điều kiện đơn vị mình, có tính khả thi cao, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện. Trong nông nghiệp, phải đảm bảo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sắp xếp các nông lâm trường, phát triển các cây có múi. Đối với công nghiệp, chú ý tới các khu công nghiệp Mông Hoá, Lạc Thịnh, khu công nghiệp bờ trái sông Đà; đẩy mạnh thu hút đầu tư đặc biệt là tập trung vào các dự án được chủ trương đầu tư tại Hội nghị xúc tiến trong năm vừa qua. Về dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch với một số điểm trọng tâm như: Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Đẩy mạnh CCHC, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả theo Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời phân định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xử lý công việc. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về môi trường, giải phóng mặt bằng, tránh thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện để báo cáo UBND tỉnh.

Đối với Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, cần tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp, nâng cao các chỉ số còn thấp. Đồng thời, chỉ đạo thống nhất Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, các huyện thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết 2017.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction