Cán bộ bộ phận “Một cửa” thị trấn Cao Phong nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức, nhân dân đến giao dịch

Trao đổi với chúng tôi về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn, đồng chí Trần Văn Ý, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cao Phong cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Cao Phong tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung đổi mới trong công tác quản lý, điều hành nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Qua quá trình thực hiện CCHC giai đoạn I (2011- 2015), huyện đã có nhiều cố gắng triển khai đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Cụ thể, về cải cách thể chế, UBND huyện đã xây dựng chương trình lập quy nhằm cập nhật các quy định của Trung ương và xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề bức xúc trên điạ bàn. Hầu hết các văn bản pháp quy của HĐND, UBND ban hành có nội dung đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn. Trong cải cách thủ tục hành chính, hiện nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn huyện đang sử dụng bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành với 242 thủ tục và cấp xã, thị trấn 198 thủ tục. UBND huyện, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết công khai, cụ thể tại trụ sở. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện bộ thủ tục hành chính cấp huyện, gửi bộ thủ tục về xóm, khu dân cư để công khai bộ thủ tục cấp xã, quy trình giải quyết đối với từng nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng chuyên môn. Cải cách thủ tục hành chính đã cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa UBND huyện với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Thu hút sự quan tâm của nhân dân đến các công việc của Nhà nước và hoạt động của nền hành chính. Cùng với đó, cải cách tổ chức bộ máy và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được huyện quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn 2011- 2015, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 5 lĩnh vực là đăng ký kinh doanh, LĐ-TB&XH, tư pháp, tài nguyên- môi trường, xây dựng với 44.817 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng quy định đạt trên 99%. Đối với các xã, thị trấn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 15 đơn vị đã giải quyết 4 lĩnh vực là chứng thực, hộ tịch, địa chính- xây dựng, văn phòng- thống kê với 198.640 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ được xem xét, giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao về chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cũng như công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ trẻ có trình độ, năng lực được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm, huyện đã cử trên 400 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo về tiêu chuẩn ngạch đạt 76,64%. Bên cạnh đó, việc thực hiện cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước cũng được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Huyện đang áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong hoạt động quản lý hành chính. Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước được tăng cường, đáp ứng tốt yêu cầu làm việc. UBND huyện đã sử dụng phần mềm trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức…

Theo đồng chíTrần Văn Ý, trong giai đoạn 2016- 2020, để tiếp tục hoàn thành các nội dung trong chương trình tổng thể CCHC Nhà nước với mục tiêu cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn được sắp xếp tinh gọn, hoạt động thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển KT-XH, AN- QP. Huyện tập trung vào thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành  CCHC thống nhất, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Thực hiện CCHC đồng bộ với tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của hệ thống chính trị. Tiếp tục tăng cường nguồn lực cả về nhân lực và tài chính cho CCHC. Bên cạnh đó sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo những mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền về CCHC phù hợp…

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction