anh dang bai thanh cong trong xay dung nong thon moi

Huyện Cao Phong hiện có gần 370km đường liên xóm được cứng hóa. (Ảnh: Cán bộ xã Tây Phong (Cao Phong) tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân tham gia hiến đất xây dựng NTM)

Theo kết quả rà soát đánh giá thực trạng KT-XH năm 2010 theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì toàn huyện không có xã nào đạt được 7 tiêu chí, chỉ có 2 xã đạt từ 5 - 6 tiêu chí, còn lại 10 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Phong đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã luôn quan tâm, tập trung xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể cho việc thực hiện xây dựng NTM trên cơ sở bám sát các tiêu chí để hướng dẫn, đôn đốc các xã phấn đấu thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành 38 Quyết định chuyên đề công tác xây dựng nông thôn mới; 149 văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc hướng dẫn để chỉ đạo Ban chỉ đạo, BQL các xã thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, huyện cũng phát động phong trào thi đua “Cao Phong chung sức xây dựng nông thôn mới” với 5 nội dung chính đó là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong mọi tầng lớp nhân dân về yêu cầu và nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho các khu vực nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương; xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh xã hội gắn với phát triển kinh tế.

Sau 5 năm xây dựng NTM, huyện Cao Phong đã huy động được hơn 885 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp từ người dân gần 163 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đó, huyện đã cứng hóa gần 370 km đường liên xóm, nội thôn, nội đồng, 100% xã đã có đường giao thông đến trung tâm; hệ thống công trình thuỷ lợi được sửa chữa, nâng cấp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất; 100% xã có điện lưới quốc gia với 99,5% hộ gia đình được sử dụng điện; 94% số dân tham gia bảo hiểm y tế và toàn huyện hiện có 19 trường học đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2015 tăng lên 27 triệu đồng (tăng 10,5 triệu so với năm 2011).

Quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM ở huyện Cao Phong đã làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn cả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Từ phong trào đã huy động được sức mạnh tập thể, sự ủng hộ của nhân dân trong việc tham gia góp công, góp sức vào quá trình thực hiện xây dựng NTM. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân hiến đất làm nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn,… Đặc biệt, phong trào đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của người dân.

Dũng Phong là địa phương đầu tiên của tỉnh về đích trong xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt trên 200 tỷ đồng. Toàn xã đã có 409 hộ gia đình hiến trên 28.000m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Nhân dân các thôn đã tham gia đóng góp 8.500 ngày công lao động tương đương 2,6 tỷ đồng xây dựng NTM. Đến nay diện mạo của xã với kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá,… được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Không có nhiều thuận lợi như Dũng Phong, xã Thu Phong lại có cách làm riêng trong xây dựng NTM với việc phát huy nội lực trong nhân dân. Đến nay, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt gần 64 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp đạt trên 8 tỷ đồng. Đến nay, xã Thu Phong đã hoàn thiện đủ 19/19 tiêu chí NTM.

Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện cho biết thêm: Xây dựng NTM ở Cao Phong đã tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Không chỉ ở các xã được chọn làm điểm, mà ngay tại các xã vùng khó khăn, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã hiểu được vai trò và những lợi ích mà chương trình xây dựng NTM mang lại cho chính mình. Từ đó, đã từng bước xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, khơi dậy tính tự lực, chủ động trong nhân dân. Tính đến nay, huyện Cao Phong đã có 2 xã đạt chuẩn NTM với 19 tiêu chí, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 5 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí và 4 xã đạt từ 5 - 10 tiêu chí. Từ đây, có thể khẳng định rằng, phong trào xây dựng NTM ở Cao Phong đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

Phạm Minh Tuấn - Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction