Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 9/11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình KT-XH năm 2015, thảo luận nhiều nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trị hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành, tổ chức trong tỉnh.

Năm 2015, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của và khá đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,4%. Trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp tăng 11%, dịch vụ tăng 10,4%. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm ước tăng 1,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực, diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực, trồng rừng vượt kế hoạch. Các chính sách phục vụ nông nghiệp nông thôn được triển khai có hiệu quả, đã có 31 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, chiếm 16,23% số xã; bình quân mỗi xã đạt 11,58 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%, giá trị sản xuất đạt 19.868 tỷ đồng, đạt 101,9% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 282 triệu USD, vượt 56,7% kế hoạch. Các hoạt động tài chính, ngân hàng tiếp tục được quan tâm. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 2.435 tỷ đồng, bằng 108% so với nghị quyết HĐND tỉnh. Công tác đầu tư phát triển thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến hiệu quả, dự kiến hoàn thành kế hoạch giải ngân. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững và ổn định. Tai nạn giao thông được kiềm chế. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Sản xuất kinh doanh chưa được cải thiện nhiều. Công tác GPMB tại một số địa phương còn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các chương trình dự án…

UBND tỉnh dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đưa ra các mục tiêu và giải pháp chủ yếu trong phát triển KT-XH năm 2016 như: Tăng trưởng kinh tế 8,11%, thu nhập bình quân đầu người 36,2 triệu đồng, tổng mức đầu tư toàn xã hội 10.700 tỷ đồng, thu ngân sách 2.773 tỷ đồng, giảm từ 4-5% hộ nghèo…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương nêu lên những khó khăn, bất cập và đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ  phát triển KT-XH năm 2016. Đồng thời tập trung thảo luận các dự thảo tờ trình, Nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp lần thứ  XII, HĐND tỉnh khóa XV như: Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng ngân sách tỉnh năm 2015; báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng viên chức các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2015 và kế hoạch biên chế năm 2016; dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số đồng chỉ Uỷ viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về việc bầu bổ sung một số đồng chí Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua “ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030”…

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: KT-XH năm 2015 của tỉnh tiếp tục có bước phát triển đáng kể là kết quả của sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành và địa phương. Tuy nhiên những yếu kém trong công tác phối hợp, tham mưu giải quyết các vấn đề vướng mắc trong GPMB, thu hút đầu tư, giải ngân các nguồn vốn...Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các ngành, lĩnh vực rà soát các chỉ tiêu, kết quả KT-XH năm 2015 và chỉ tiêu đặt ra cho năm 2016 theo hướng sát thực tế, đúng tình hình để xây dựng các giải pháp trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả. Về các giải pháp phát triển KT-XH cần phải được xây dựng cụ thể, sát thực, trong đó tập trung khắc phục những yếu kém, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, gắn với cơ chế kiểm soát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, triển khai các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, xem xét cân đối nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch, hạ tầng KCN, giải quyết vấn đề bức xúc về xử lý rác thải, chống ngập úng…Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Quan tâm phát triển các lĩnh vực VH-XH, y tế, giáo dục, chính sách giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục củng cố QPAN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Về các dự thảo tờ trình, Đồng chí giao các ngành chức năng hoàn thiện bảo đảm căn cứ khoa học, khả thi làm cơ sở để trình HĐND tỉnh kỳ họp tới.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction