Nếu so với các địa phương khác, huyện Cao Phong có số xã sáp nhập không nhiều. Tuy nhiên, không chủ quan, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước khi có Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về sáp nhập huyện, xã tỉnh Hòa Bình, được cán bộ, nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Hệ thống cơ sở hạ tầng trường TH&THCS xã Xuân Phong (Cao Phong) hoạt động vẫn ổn định khi sáp nhập
Theo kế hoạch, huyện thực hiện sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích tự nhiên của 3 xã: Đông Phong, Xuân Phong,Tân Phong để thành lập xã Hợp Phong; sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích tự nhiên xã Yên Lập, Yên Thượng để thành lập xã Thạch Yên. Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tính cần thiết của chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ cử tri đồng ý với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 94%. HĐND huyện, xã đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động trước ngày 20/2/2020 theo đúng kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Theo quy định, xã Hợp Phong được xác định là đơn vị hành chính loại 1, bố trí 23 cán bộ, công chức, trong đó có 11 cán bộ (chủ chốt 6 đồng chí), còn lại là trưởng các đoàn thể, tổ chức CT-XH, công chức 12 đồng chí. Xã Thạch Yên là đơn vị hành chính loại 2, bố trí 21 cán bộ công chức, trong đó có 10 cán bộ, 11 công chức.
 
Đối với công tác cán bộ, vấn đề đặc biệt quan trọng để bộ máy các xã mới nhanh chóng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, huyện Cao Phong tập trung thảo luận, bàn bạc, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; rà soát đội ngũ cán bộ hiện có, chuẩn bị phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, bảo đảm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác trên cơ sở các tiêu chí cụ thể để đảm đương nhiệm vụ tại đơn vị hành chính mới.
 
Từ tháng 9/2019, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hồ sơ cán bộ chủ chốt nghiêm túc, đặc biệt là nhân sự quy hoạch chức danh BTV Huyện ủy quản lý đối với tất cả các xã, thị trấn. Việc rà soát gắn với quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả rà soát, tập thể thường trực, lãnh đạo UBND huyện họp thảo luận, bàn phương án sắp xếp cán bộ thuộc BTV Huyện ủy quản lý đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 5 xã thực hiệp sáp nhập.
 
Huyện đã xây dựng 2 phương án sắp xếp, bố trí nhân sự. Thứ nhất là phương án sắp xếp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phương án thứ 2 là cộng dồn các chức danh cấp phó, nếu cộng dồn phải tính cho giai đoạn gần đây như đại hội Đảng cấp cơ sở sắp tới. Thường trực Huyện ủy thống nhất theo phương án thứ nhất. Để bảo đảm tính dân chủ, Huyện ủy đã mời thường trực của 5 xã thực hiện hợp nhất họp bàn, thống nhất phương án. Mới đây, BTV Huyện ủy đã cử 2 đoàn công tác làm việc với thường trực 5 xã sáp nhập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 5 xã sáp nhập, tạo được sự đồng thuận cao đối với phương án 1. Đồng chí Phạm Thanh Trưởng, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Xuân Phong cho biết: Phương án nhân sự có thể nói là được tính toán kỹ lưỡng và có lộ trình, dự kiến thường trực khóa mới có đại diện các xã, bảo đảm độ tuổi, có nữ giới, vùng miền. Đối với tôi đang là Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, sinh năm 1962, không đủ điều kiện theo Chỉ thị số 35 của Chính phủ nên cũng tự nguyện xin nghỉ theo chế độ, chính sách Nhà nước.
 
Huyện cũng đã xây dựng phương án, lộ trình cụ thể (thực hiện trong vòng 5 năm 2020-2025) để giải quyết chế độ, chính sách theo các Nghị định: 26, 108, 113, 46 của Chính phủ đối với những trường hợp cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, số cán bộ, công chức dôi dư sẽ tiến hành sắp xếp, điều động lên huyện hoặc điều động từ đơn vị này sang đơn vị khác để bảo đảm đến năm 2025, tổng biên chế công chức cấp xã toàn huyện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Việc bố trí nhân sự vào các chức danh bầu cử phải là cán bộ chuyên trách, công chức (trừ những trường hợp đặc biệt).  
 
Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong Đinh Đức Lân cho biết: Thực tế việc bố trí, sắp xếp nhân sự cấp trưởng các tổ chức CT-XH đối với đơn vị thực hiện sáp nhập còn nhiều băn khoăn, khi số lượng cấp trưởng sẽ giảm. Nhiều đồng chí chưa đủ 5 năm để chuyển sang làm công chức theo quy định. Huyện đề nghị các cấp, ngành có hướng dẫn cụ thể, có phương án, chế độ đối với cấp trưởng khi không còn là cấp trưởng. Trong đó, sẽ giữ nguyên chế độ, chính sách cấp trưởng trong vòng 5 năm. Có thể xem xét từ cán bộ xã trở thành công chức xã, vì có thể đủ thời gian nâng cao trình độ chuyên môn và đủ thời gian xét từ cán bộ thành công chức. Xem xét tạm dừng tuyển đầu vào đối với công chức cấp huyện, xã đối với những địa phương thực hiện sáp nhập để bố trí cán bộ dư thừa...
Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction