Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết (NQ) Hội nghị BCH T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.


Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Phong nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch tập trung chỉ đạo NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW như: Kế hoạch số 124/KH/TU, ngày 10/1/2018 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 25/9/2019 về thực hiện NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW… Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nội dụng đột phá mà trọng tâm là "Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức, cán bộ, đảng viên đã xây dựng chương trình hành động, việc làm cụ thể phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đề ra những chương trình hành động, cam kết sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan trước khi tiếp thu, đóng góp, thậm chí kết hợp cả kết quả chấm điểm của cơ quan liên quan để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, khắc phục tình trạng nể nang trong đánh giá cán bộ, đảng viên.

Thông qua đó, tinh thần, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt. Công tác phối hợp thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được cải thiện rõ rệt. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngày càng hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh đã xây dựng 4.648 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

BTV Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Số lượng, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tăng dần từng năm, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận quan tâm. Những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, tạo niềm tin của nhân dân vào tổ chức Đảng. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Việc tinh giản biên chế bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các NQ của T.Ư về tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy Đảng, chính quyền; đơn vị hành chính huyện, xã gắn với cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, giảm 1 đơn vị hành chính cấp cấp huyện và 59 đơn vị cấp xã, giảm chi ngân sách khoảng 236 tỷ đồng/năm, giảm khoảng 1.400 cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ như: quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ việc thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu toàn diện của tổ chức Đảng, lãnh đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2019 có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ NQ BCH Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%; GDP bình quân đầu người đạt 58,9 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.000 tỷ đồng. Có 19 xã về đích nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 82 xã (chiếm 42,9% tổng số xã), trung bình đạt 15,2 tiêu chí/xã. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đang chờ T.Ư thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo còn 11,64%... Đặc biệt, với sự tập trung chỉ đạo, dự kiến khả thi tỉnh sẽ hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Hiện nay, BTV Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khắc phục sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính năng động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững. Nỗ lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction