Thực hiện Công văn số 432-CV/TU, ngày 7/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ cơ quan xã) kể từ ngày 1/10/2018, đến thời điểm này, 13/13 chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đã và đang tích cực triển khai, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Bước đầu triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện. Các chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đều đã nhận thức rõ được ý nghĩa của chủ trương này khi nó giúp cán bộ, đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Đó là khẳng định của đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Phong.

Đảng ủy thị trấn Cao Phong (Cao Phong) triển khai Quyết định giải thể chi bộ cơ quan.

Chi bộ cơ quan thị trấn Cao Phong là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện việc giải thể. Chi bộ hiện có 19 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Hồng Thủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Phong cho biết: Ngay sau Hội nghị giao ban chuyên đề công tác xây dựng Đảng quý III/2018, chúng tôi được Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Công văn số 91-CV/BTCHU, ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Huyện ủy cụ thể hoá thực hiện Công văn số 432-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành các thủ tục giải thể chi bộ. Thường trực Đảng ủy thị trấn Cao Phong đã triển khai nội dung nội dung Công văn tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy ngay trong ngày 19/9 (chỉ sau huyện triển khai 1 ngày) và tới các đồng chí Bí thư chi bộ của 10 khu dân cư. Ngày 21/9, Đảng ủy thị trấn Cao Phong đã ban hành Quyết định số 35-QĐ/ĐU về việc giải thể chi bộ cơ quan thị trấn Cao Phong và chuyển sinh hoạt Đảng cho 19 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú. Qua thực tế công tác, chúng tôi nhận thấy, phần đa đảng viên tại các chi bộ khu dân cư đều đã nghỉ hưu hoặc lớn tuổi nên sức lãnh đạo có phần còn hạn chế. Việc chuyển sinh hoạt đảng của các đồng chí cán bộ, đảng viên tại chi bộ cơ quan thị trấn về với chi bộ khu dân cư sẽ làm tăng thêm sức lãnh đạo của chi bộ; kịp thời tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy các cấp.

          Hiện, trên địa bàn huyện Cao Phong có tổng số 13 chi bộ cơ quan xã, thị trấn với 245 đảng viên. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Phong cho biết: Thời gian qua, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khoá XII) về công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của cấp Ủy tỉnh (gồm: Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 6/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 16/4/2018, của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII tỉnh Hoà Bình), các cấp ủy đảng trong toàn huyện Cao Phong đã nghiêm túc học tập, quán triệt, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện.

          Bên cạnh đó, quán triệt, thực hiện Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 1/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương và Công văn số 372-CV/TU, ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn ở các đảng bộ huyện, thành phố; sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Công văn số 432-CV/TU, ngày 7/9/2018 về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, tại Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác xây dựng Đảng quý III/2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Phong đã kịp thời quán triệt, triển khai đến các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ và cán bộ Văn phòng Đảng uỷ của 13 xã, thị trấn. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã ban hành và triển khai Công văn số 91-CV/BTCHU, ngày 17/9/2018 cụ thể hoá thực hiện Công văn số 432-CV/TU hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành các thủ tục giải thể chi bộ, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên theo đúng Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức TW về nghiệp vụ công tác đảng viên.

        Ban Tổ chức Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn cần căn cứ vào thực tế số lượng đảng viên ở các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ sở thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên của chi bộ cơ quan xã, thị trấn về chi bộ phù hợp, đảm bảo ổn định về tổ chức và tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Sau khi tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng từ chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt, nếu chi bộ có đủ số lượng từ 9 đảng viên chính thức trở lên, có thể đề nghị Đảng ủy cơ sở chỉ định bổ sung Chi ủy, Phó Bí thư chi bộ. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn chuyển kết quả đánh giá cán bộ, công chức cấp xã của địa phương là đảng viên (bằng văn bản) về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt, làm cơ sở để chi bộ đánh giá phân loại chất lượng đảng viên. Đến nay, 100% chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành Quyết định giải thể chi bộ và hoàn thành việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên của chi bộ cơ quan xã, thị trấn về chi bộ nơi cư trú.

          Có thể khẳng định, việc việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là cần thiết. Tại huyện Cao Phong, qua bước đầu triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Nhìn chung, các chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đều đã nhận thức rõ được ý nghĩa của chủ trương này khi nó giúp cán bộ, đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Đồng thời, vừa phản ánh, thông tin kịp thời về tình hình địa phương đến đảng viên chi bộ cơ sở, vừa chịu sự giám sát, đánh giá của cơ sở, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần quan trọng trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction