Sau gần 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy đảng đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện Đề án và bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 14/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 165-KL/TU về việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, sở, ban, ngành tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả một số nội dung sau:

 

1- Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác sáp nhập xóm, tổ dân phố. Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận để vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố.

2- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Đề án 1084 của tỉnh trong quý II/2018; rà soát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố; đồng thời ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách để thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện và đồng thuận cao trong Nhân dân trước khi triển khai, thực hiện sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh.

Rà soát, quy định tiêu chívề quy mô hộ gia đình toàn bộ xóm, tổ dân phố trên toàn tỉnh theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ để xác định các xóm, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập (sắp xếp lại các xóm, tổ dân phố dưới 50% tiêu chí quy mô số hộ gia đình; khuyến khích sáp nhập nhưng không bắt buộc đối với các xóm, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình trên 50% tiêu chí).

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung ban hànhcác văn bản về cơ chế, chính sách, đặc biệt là việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức cấp xã, xóm, tổ dân phố đảm bảo linh hoạt, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và phù hợp với thực tiễn theo hướng một tổ chức có thể phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau, một chức danh có thể kiêm nhiều nhiệm vụ khác nhau để đạt mục tiêu giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; giữ nguyên tổng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội Văn nghệ quần chúng xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 sau đó thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ để phù hợp với thực tiễn,...

- Rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn điều chỉnh về hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức,đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân sau khi sáp nhập như: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh; chế độ chính sách của tổ chức, công dân thuộc khu vực đặc biệt khó khăn vùng 135,... Rà soát lại chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố nghỉ việc sau khi sáp nhập theo thời gian công tác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định về sử dụng chung tài sản công trong toàn tỉnh, như: Nhà văn hóa các phường, xã, nhà đa năng các trường học đồng thời là nhà văn hóa của tổ dân phố, xóm sở tại,...; đồng thời nghiên cứu, xem xét ban hành cơ chế bố trí quỹ đất, đổi đất cho các hộ dân, bán đấu giá tài sản là nhà văn hóa của xóm, tổ dân phố để xây dựng nhà văn hóa mới phù hợp với quy mô xóm, tổ dân phố được tổ chức lại sau khi sáp nhập.

3- Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc thu, chi các loại phí, quỹ do các tổ chức hội phát động, vận động Nhân dân đóng góp; kiên quyết không hành chính hóa các loại quỹ tự nguyện, từ thiện.

4- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hộitỉnh hướng dẫn về quy trình giải thể, sáp nhập, thành lậpchi bộ đảng, các đoàn thể theo quy định sau khi thực hiện việc giải thể, sáp nhập để thành lập xóm, tổ dân phố mới; hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về sáp nhập xóm, tổ dân phố.

Theo www.hoabinh.gov.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction