Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 3.604 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở Đảng. Việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy, các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai sâu rộng tới toàn thể CB, ĐV. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 4.000 CB, ĐV, CC,VC, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký kế hoạch cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, đảng viên Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) nghiên cứu chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 20 về việc xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu các chi, Đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tiêu chí: ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đến ngày 31/12/2017, 100% tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực theo đúng kế hoạch và được Ban Tuyên giáo thẩm định đạt yêu cầu. Đến đầu tháng 1/2018, 43/43 tổ chức, cơ quan, đơn vị đã treo chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nơi trang trọng tại cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho CB, ĐV, CC,VC, người lao động dễ theo dõi, quan sát và thực hiện.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được chuyển biến rõ nét và có sức lan tỏa trong toàn xã hội, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết của T.ư Đảng khóa XII. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2017, cấp ủy nhận được 9 đơn khiếu nại, tố cáo của CB, ĐV và nhân dân. UBKT Huyện ủy đã tham mưu phúc đáp 3 đơn khiếu nại; xem xét, giải quyết và giao Đảng ủy cơ sở giải quyết 6 đơn tố cáo theo đúng quy định. Đến nay, toàn bộ đơn, thư nhận được đã giải quyết xong. Thanh tra huyện tiếp nhận 41 đơn thư, trong đó 26 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn huyện và 15 đơn giao chuyển đúng thẩm quyền giải quyết. UBKT các cấp đã tích cực, chủ động xử lý, giải quyết đơn tố cáo của đảng viên; có sự phối hợp giữa UBKT cấp trên, Công an huyện, UBKT cấp dưới với các cơ quan chức năng để kịp thời làm rõ, xử lý, kết luận đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Học tập và làm theo Bác, đội ngũ CB, ĐV trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc việc nói đi đôi với làm. Trong đời sống xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt; những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, được thể hiện bằng việc làm cụ thể, thiết thực như: Xã Dũng Phong có 36 hộ hiến đất xây dựng đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn với 1.687 m2; xã Yên Lập có 86 hộ hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa với 5.667m2...

Có thể khẳng định, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân huyện Cao Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11,4%, tổng thu NSNN trong cân đối đạt gần 29 tỷ đồng; các loại cây trồng chính đều đạt và vượt sản lượng, năng suất theo kế hoạch; công tác xây dựng NTM được triển khai hiệu quả; y tế, giáo dục, VH-XH... tiếp tục có bước phát triển vững chắc; ANCT -TTATXH được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction