Chính trị

 

Trong 9 tháng năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Phong đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về các lĩnh vực: việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, về thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp mình, về đạo đức lối sống. 

ubkthu13333

Ủy ban kiểm tra giám sát huyện ủy  Cao Phong làm việc tại xã Thu Phong

Cấp ủy các cấp bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả, do đó, số lượng các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra tăng lên so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra được 10 tổ chức đảng về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên như Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giám sát, phản biện xã hội; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020. Kiểm tra được 04 đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và cấp ủy viên cơ sở trong việc thực hiện Quy chế làm việc, chế độ công tác. Tiến hành giám sát được 09 tổ chức đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 31-CT/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Giám sát được 07 đồng chí đảng viên, cấp ủy viên cơ sở về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về lãnh đạo, chỉ đạo nguyên tắc tập trung dân chủ, . Đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp với các huyện tổ chức làm việc, hướng dẫn trực tiếp 18 tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên được kiểm tra tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016.

. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; tích cực triển khai thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực... góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Huyện ủy đã đề ra trong năm 2017.   

Đinh Thị Liên - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Quý Hợi