Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ nhưng Ủy ban kiểm các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung và phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Tính đến 30/11/2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã hoàn thành toàn bộ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, kể cả các chương trình bổ sung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy.

ubkthu1111

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 5

Về công tác tham mưu, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2017 sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; giúp cấp ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm.

Về thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ trì và phối hợp với các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên. So với năm 2016, số tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ được kiểm tra, giám sát năm 2017 tăng mạnh cụ thể là: giúp cấp ủy kiểm tra được 10 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...;Giám sát được 9 tổ chức đảng giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh. Giúp cấp ủy kiểm tra được 5 đảng viên, cấp ủy viên (trong đó có 01 cấp ủy viên cùng cấp), giám sát được 7 đảng viên, cấp ủy viên cấp ủy cơ sở về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017. Thực hiện giám sát thường xuyên đối với 33/33 chi đảng bộ trực thuộc và nhiều đảng viên, cấp ủy viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban kiểm tra, năm 2017 cũng có nhiều tiến bộ, cơ bản đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm 2016, cụ thể là: Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 04 đảng viên, cấp ủy viên và 02 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra được 37 tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát chuyên đề đối với 07 đảng viên, cấp ủy viên (trong đó có 02 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII). Giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kiểm tra việc thu, chi tài chính Đảng, đảng phí đối với 22 tổ chức đảng. 

Song song với việc thực hiện công tác chuyên môn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, tham gia đầy dủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên mở. Thường xuyên cập nhật những văn bản mới của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tích cực học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát huy thành tích đã đạt được của năm 2017, trong năm 2018, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; kiểm tra việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ  “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp” v.v... Thực hiện đầy đủ 6 nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp theo Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đinh Thị Liên - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction