Nhờ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, Ban CHQS huyện Cao Phong đã không ngừng củng cố khối đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Chất lượng công tác giáo dục chính trị được đổi mới và nâng cao tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của của đội ngũ CB,CS LLVT huyện trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó chính là những điểm nhấn, kết quả, hiệu quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân uỷ T.U về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị ở huyện Cao Phong.

Trung tá Triệu Kim Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Phong cho biết: trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân uỷ T.ư và chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Cao Phong đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn tại địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính trị viên, chỉ huy các cấp và Ban Chính trị trong đơn vị. Coi đây là yếu tố nền tảng, then chốt trong thực hiện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị.

Thực hiện quan điểm đó, trong những năm qua, cấp uỷ, các chi bộ trong LLVT huyện luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo. 100% chi bộ có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giáo dục chính trị phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và tổ chức biên chế của đơn vị mình. Cùng với đó, để công tác giáo dục chính trị trong đơn vị đạt hiệu quả cao, chỉ huy đơn luôn duy trì nghiêm túc việc xem xét và thông qua giáo án bài giảng của cán bộ trong tổ giảng dạy và của Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng thời, tổ chức thục luyện, giảng thử, phê duyệt trước khi lên lớp. Đặc biệt, hệ thống chỉ huy các cấp đã thường xuyên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, duy trì thực hiện nghiêm túc nề nếp giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ quân số. Thường xuyên giáo dục cho CBCS nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa công tác giáo dục chính trị. Nhờ vậy, 100% đội ngũ CB,CS LLVT huyện xác định rõ động cơ, ý thức, trách nhiệm, tự giác tham gia học tập đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị tại với quân số tham gia học tập đạt 98,6% trở lên. Các nội dung giáo dục chính trị ngoài tập trung vào tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của LLVT, làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạnh, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB,CS, Ban CHQS huyện Cao Phong còn chỉ đạo các đầu mối trong LLVT huyện nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổ chức các buổi giáo dục chuyên đề gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật  cho CB,CS LLVT huyện. Tính từ năm 2011 đến hết tháng 3/2016, Ban CHQS huyện Cao Phong đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 6 lớp nhận thức về Đảng cho 287 ĐV-TN ưu tú trong độ tuổi nhập ngũ. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ của huyện đạt từ 17% đến 28,4%.

Có thể nói, chính từ việc quan tâm nâng cao chất lượng, nội dung công tác giáo dục chính trị trong đơn vị ở huyện Cao Phong thời gian qua luôn đảm bảo tính toàn diện, có chiều sâu, sát đối tượng và đạt chất lượng tốt. Qua kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đối với lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên 100% đạt yêu cầu. Trong đó, tỷ lệ khá, giỏi chiếm từ 86% trở lên.

Trung tá Triệu Kim Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Phong cho biết thêm: Điểm nhấn quan trọng nhất trong quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyện Cao Phong là đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho CB,CS. Đồng thời đã giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đơn vị. Qua đó đã giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao trong CB,CS LLVT huyện trong thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo môi trường văn hoá phong phú, lành mạnh góp phần ngăn chặn kịp thời, không để cho các tai, TNXH xâm nhập vào đơn vị và đời sống của CB,CS LLVT huyện.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction